Historisk arkiv

Arendal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Arendal kommunevåpenTema: Sykefravær

Prosjektleder: Ola Sigmundstad

Bakgrunn: Arendal kommune har siden 1. Januar 2010 hatt et eget Nærværsprogram. Gjennom Nærværsprogrammet jobbes det systematisk med å sette søkelys på arbeidsmiljø og nærværsarbeid. I 2010 opplevde kommunen en reduksjon i sykefraværet sammenlignet med året før. Nye regler for oppfølging av sykemeldte som trådte i kraft 1.juli 2011 har også hatt avgjørende betydning for kommunens valg av prosjekt.

Prosjekt: ”Tilrettelegging for Nærvær”

 

Mål:

1) Alle medarbeidere i Arendal kommune skal oppleve at de blir sett og hørt av nærmeste leder. Dette kan skape grunnlag for den samhandlingen som må være på plass for å skape en kultur for god kommunikasjon og mulighet for tilrettelegging.

2) Det skal utvikles gode systemer for tilrettelegging for nærvær. Det skal utvikles en aktivitetsbank som sikrer at kommunen gjennom ulike tiltak skaper en kultur for samhandling på tvers av enhetene som sikrer at hele organisasjonen tas i bruk for å tilrettelegge. Både for å øke nærvær, forebygge fravær og for å sikre at kommunen oppfyller tilretteleggingsplikten.

Effektmål:

 • Et nærvær på 92,7 % i Arendal kommune innen utgangen av 2013
 • 90 % av de ansatte i Arendal kommune skal få tilbud om årlig utviklingssamtale/ medarbeidersamtale i 2012. I 2013 skal alle medarbeidere få dette tilbudet.
 • 80 % av alle ledere med personalansvar skal ha gjennomført kurs i ”Den nødvendige samtalen” ved utgangen av 2012.
 • Alle ledere med personalansvar skal i 2012 vært gjennom en workshop knyttet til system for oppfølging av sykemeldte, herunder bruk av Altinn.
 • At delmål to i den lokale IA avtalen overholdes, sitat: ”Prosjektet (tilrettelegging) skal sikre at alle arbeidstakere med redusert arbeidsevne gis en individuell vurdering om tilrettelagt arbeid. Minst 50 % av de som har restarbeidsevne skal få et tilbud om tilrettelagt arbeid i egen enhet.
 • Alle arbeidstakere med redusert arbeidsevne gis en individuell vurdering om tilrettelagt arbeid. Minst 50 % av de som har restarbeidsevne skal få et tilbud om tilrettelagt arbeid i egen enhet

Tiltak:

 • Prosjektet Aktivitetsbanken ferdigstilles og settes eventuelt i drift 1.september 2012
 • Verdiprosjektet skal prøves ut ved Solhaug hjemmesykepleie.
 • Fokusintervjuer med forsker gjennomføres i juni 2012.
 • Det settes opp 6 kurs i ” Den nødvendige samtalen”, i tillegg gis det tilbud om kurs på arbeidsplassene etter bestilling
 • Evaluering og eventuell videreutvikling av konseptet ” Den nødvendige samtalen”
 • Workshops inntil 6 ganger i 2012. Kontinuerlig vedlikehold av tilganger på Altinn
 • Prosjekt Raskere Frisk igangsettes august 2012. Dette er et tilbud kun til omsorgssektoren der utfordringen med lavt nærvær er størst. Dette er et tilbud for medarbeidere som enten er sykmeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Firmaet Quick Care er engasjert og skal tilby individuelle tilrettelagt treningsforløp og motiverende samtaler over en 7 ukers periode. Teamleder skal tilby den enkelte aktuelle medarbeider dette tilbudet. 
 • Forpliktende samarbeid med sykemelder. Det jobbes med å få på plass et godt system for kommunikasjon med sykemelder, blant annet med tanke på oppfølgingsplaner og hvilke muligheter som finnes for den enkelte medarbeider. Dette både med tanke på funksjonsnivå og på hva som det er mulig å tilrettelegge for.

 

Nyheter: