Historisk arkiv

Grong

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Grong kommunevåpen

Tema: Omdømme

Prosjektleder: Tore Kirkedam

Bakgrunn: Vi ønsker å rette fokuset mot de ansatte i vår egen organisasjon. Vi ønsker å skape en bedre "vi-følelse" blant de ansatte. I tillegg ønsker vi å skape forståelse for hvor viktig deres egen rolle og nødvendighet er i organisasjonen.  Vi er avhengig av å fremstå positivt for å kunne tiltrekke oss riktig og nødvendig kompetanse over tid. Vi ønsker å bedre nærværet i vår kommune ved å involvere de ansatte på en annen måte en før. For å kunne greie å dra lasset i samme retning er det viktig med medvirkning. Det er ønskelig å skape/bedre en innovativ utviklingskultur i hele organisasjonen.

Mål:

 • Redusere sykefraværet til et lavt nivå, gjennomsnittlig 5% for hele organisasjonen.
 • Skape et videre godt arbeidsmiljø som bidrar til trivsel, motovasjon, stolthet, kreativitet og effektivitet.
 • Bygge et godt omdømme for Grong kommune som organisasjon og arbeidssted.
 • Ha fornøyde brukere og medarbeidere.
 • Skape kultur for utvikling, innovasjon, raushet, initiativ og engasjement.

Tiltak:

 •  Jobbe godt med forankring av prosjekter på ledernivå, mellomledernåvå, ansattenivå.
 • Rekruttere ambassadører på alle avdelingene i organsisasjonen som bidrar til å framsnakke prosjektet.
 • Rullering på arbeidsplasser/hospitere for å kunne forstå hverandre bedre.
 • Kick Off for hele organisasjonen med faglig påfyll (sept 2013)
 • Ut i alle avdelingene i Grong Kommune og kjøre prosesser for de ansatte der målet er å komme fram til hva er det som skal til for å lykkes med våre målsettinger og hvordan vi når dit.
 • Spre informasjon på andre måter.
 • Videre tiltak er tiltakene vi kommer fram til via prosessene som vi starter med høsten 2013. I løpet av 2014 skal alle ha gjennomført dette i sine avdelinger.

Nyheter: