Historisk arkiv

Nord-Aurdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Nord-Aurdal kommunevåpen

Tema: Sykefravær

Prosjektleder: Mary Ann Helleren

Bakgrunn: Fastlegene i kommunen tok kontakt med kommuneledelsen høsten 2010 for å drøfte om en kunne samarbeide for å systematisere samhandling og tilrettelegging for pasienter / medarbeidere i kommunen som er, eller står i fare for å bli sykmeldt. Kommunen er glad for henvendelsen og har i sitt arbeid med sykefraværsoppfølging ønsket nettopp dette, da ledere ofte opplever at de vet for lite om medarbeiderens mulighet til å kunne utføre ordinære eller tilrettelagte arbeidsoppgaver. Ved å komme raskt i kontakt med legen og at partene, lege, medarbeider og arbeidsgiver sammen kan drøfte hva som er ordinære arbeidsoppgaver og mulige tilrettelagte oppgaver, forventer en at medarbeidere i større grad kan være i arbeid. NAV ble også kontaktet og ønsket å bli med som part i et prosjekt for å få økt tilstedeværelse. Både NAV lokalt og IA er allerede gode samarbeidspartnere, så her bygger kommunen på et godt grunnlag.

Prosjekt: ”Raskt tilbake!”

Mål: Å øke tilstedeværelsen i kommunen, i startfasen ved virksomhetene Miljøarbeidstjenesten, Hjemmetjeneste og Aurdalsheimen.

Tiltak:

  • Utarbeide og implementere nye rutiner for samhandling mellom ansatte, lege og arbeidsgiver ved sykemelding (når ansatte står i fare for å bli sykemeldt/er sykemeldt)
  • Økt andel egenmelding og gradert sykemelding
  • Ledere får opplæring i veiledning og samtaleteknikk med tanke på å forebygge/ redusere sykefravær
  • Ledere informerer om og gjennomfører lavterskeltiltak, f.eks. henvisning til Frisklivs-sentralen
  • Veiledere i NAV skal gjennom opplæringsprogram i veiledningsmetodikk MI