Historisk arkiv

Ringerike

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

 Ringerike kommunevåpen

Tema: Omdømme

Prosjektleder: Mats Øieren 

Bakgrunn: Ringerike kommune har som ambisjon å bli en av landets beste kommuner på service og omdømme. Innbyggernes forventninger til kommunens tjenester og service må samsvare med kommunens løfte om levering. Kommunen har etablert verdiene: Tydelig, ærlig og løsningsvillig (TÆL), som er i ferd med å bli implementert i organisasjonen.

Prosjekt: “TÆL i Ringerike kommune”.

Prosjektet er forankret i avtalt trepartssamarbeid mellom kommunestyret, rådmannen og fagforeningene. Ordfører, varaordfører, rådmann og hovedtillitsvalgte er prosjektets styringsgruppe og skal delta aktivt i utformingen og i gjennomføringen av prosjektet. Styringsgruppen er supplert med leder av Arbeidsmiljøutvalget eller politisk representant i Arbeidsmiljøutvalget.

Prosjektgruppen består av rådmannen, en representant for tillitsvalgte og en folkevalgt fra Arbeidsmiljøutvalget og prosjektleder. Det er opprettet arbeids- og referansegrupper.

Mål:

 • Ringerike kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med stolte medarbeidere som yter god service overfor innbyggerne.
 • Ringerike kommune skal ha et godt omdømme ved å styrke innbyggernes kunnskap og tilfredshet om kommunens tjenester.

Tiltak:

 • Utvikle medvirkning mellom kommunen og innbyggerne gjennom å videreutvikle nettsidene med bla a chatløsning, digital tjenestekatalog og elektroniske skjemaer
 • Omstrukturere kommunens nettside, gjøre informasjonen lettere tilgjengelig
 • Synliggjøre de ulike tjenesteområdenes kvalitet gjennom ulike arrangementer
 • Kompetanse: Gjennomføre kurs for enhetsledere og nøkkelpersonell i kommunikasjon og være gode omdømmebyggere
 • Organisasjonsutvikling: Utvikle ansattes holdninger til rollen som ambassadører for kommunen gjennom ansattmøter, velkomstpakke til nyansatte osv
 • Velkomstpakker til nye innbyggere
 • Gjennomføre innbyggerundersøkelse
 • Ta i bruk i LØFT- metoden for å forbedre arbeidsprosesser med mål om å få fram stoltheten hos de ansatte slik at de blir gode ambassadører
 • Temadag om omdømme

Nyheter: