Historisk arkiv

Nyttig verktøy for økt heltid i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune har lansert en modell som viser kostnader og gevinster ved redusert deltid. Modellen er et nyttig verktøy for alle kommuner som jobber eller skal jobbe med økt heltid.

Kostnader og gevinster ved redusert deltid – Veiledningshefte til regnemodellMange av kommunene som arbeider med deltidsproblematikk i Sammen om en bedre kommune har gitt uttrykk for at økonomi er en utfordring. På bakgrunn av dette har Agenda Kaupang utviklet et verktøy, som synliggjør gevinster og kostnader ved å etablere en heltidskultur.

Regnemodellen er utviklet i dialog med Drammen og Spydeberg kommune, og er testet i Hamar og Time kommune. Tilbakemeldingene er svært positive.

Heltidsmodellen - tall er ikke nok
Artikkel fra Agenda Kaupang om bruk, utvikling og potensialet til heltidsmodellen

Last ned modellen (Excel)

Last ned veiledningshefte for bruk av modellen (PDF)

Tall fra fjorårets regnskap legges inn i modellen, og kommunene får ut hva det koster å gjøre endringer i arbeidstidsordningene. Det er mulig å teste ulike alternativer for turnus, noe som synliggjør handlingsrommet til den enkelte enhet, og forventet effekt av endringene.

Ved å teste ut ulike arbeidstidsordninger, får kommunene et bedre beslutnings-grunnlag for innføring av nye turnusordninger.

Det som virker mest inn på kostnadene, er antall personer som er på jobb gjennom et døgn. Mange turnuser har lavere bemanning i helgene enn på hverdagene. Det skyldes ikke hensynet til brukeren, men at man ikke får jevn bemanning alle dager når ansatte bare jobber hver tredje helg.

Modellen kan brukes til å reflektere over hvilken bemanning som gir de beste tjenestene, og er hva som er mest hensiktsmessig for oppgavene og aktivitetene som skal gjennomføres i løpet av døgnet.

Faktorer som ligger inne i modellen:

  • Direkte økonomiske konsekvenser (bl. a. lønnsutgifter og utgifter til vikarer)
  • Indirekte økonomiske gevinster (tiden ledere, sekretærer og medarbeidere bruker på å fylle opp turnus og følge opp ansatte)
  • Konsekvenser for medarbeidere (antall ansatte, stillingsandel, fordeling på stillingsandeler, andelen faglærte, sykefravær, innleie vikarer og overtid)
  • Konsekvenser for brukerne (her benyttes variablene for medarbeidere som kvalitetsindikator)

Det er viktig at modellen brukes som del av en større prosess, hvor alle parter inviteres til medvirkning og dialog. Modellen legger stor vekt på tillitsvalgtes medvirkning, derfor er involvering av tillitsvalgte svært viktig ved bruk av modellen i kommunen. Modellen vil også være nyttig for å få i gang dialog mellom de som til daglig arbeider med turnus, og de som sitter med mer overordnet budsjettarbeid i kommunen. Dette vil bidra til at ledere og ansatte på operativt nivå forstår mer av hva som utløser kostnader ved ulike valg og prioriteringer.