Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rett person til rett tid og rett sted

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Innovasjon handler om folk. Det handler om å sette sammen folk på nye måter for å få frem nye tanker. Nøtterøy kommune har koblet fagavdelingene innen psykisk helse og rus, som tidligere jobbet parallelt med de samme brukerne, på hverandre. De er inne i en spennende prosess.

Fra venstre Anne-Britt Kjeldsberg, Gunn Elisabeth L. Hübner, Lena Sjølie og Linda Myrbråten fra Nøtterøy kommune
Fra venstre: Anne-Britt Kjeldsberg, Gunn Elisabeth L. Hübner, Lena Sjølie og Linda Myrbråten fra Nøtterøy kommune (foto: Camilla Bendixen, Fagforbundet).

 

Innovasjon handler om folk. Det handler om å sette sammen folk på nye måter for å få frem nye tanker. Nøtterøy kommune har koblet fagavdelingene innen psykisk helse og rus, som tidligere jobbet parallelt med de samme brukerne, på hverandre. De er inne i en spennende prosess.


Sammensatte problemstillinger
Innen psykisk helse og rus er ofte problemstillingene svært sammensatte. Mange mennesker er involvert i en pasients liv. At disse menneskene kjenner til hverandre, deler erfaringer, kunnskap og videreutvikler tjenestetilbudet sammen, virker logisk, men det er ikke nødvendigvis praksis.

- De ansatte innen forskjellige fagfelt var gode på hva de selv gjorde, men jobbet parallelt uten å dra veksel på hverandres kompetanse, sier prosjektleder i Nøtterøy kommune Anne-Britt Kjeldsberg.

Hun forteller at kommunen manglet en oversikt over kompetanse- og kvalitetsbildet. Prosjektgruppa for Saman om ein betre kommune stilte seg derfor spørsmålet: Hvordan kan vi sørge for at tjenesten psykisk helse og rus forstår og kartlegger sitt kompetansebehov? Kreftene måtte samles, folk måtte snakke sammen, psykisk helse og rus ble koblet på hverandre.


Kompetansebehov
Prosjektet i Nøtterøy kommune heter ”Rett person til rett tid og rett sted”. Formålet med prosjektet er som navnet tilsier å ha riktig bemanning, med riktig kompetanse der det er behov.

- For å finne ut av kompetansebehovet har vi hatt tre samlinger med ansatte innen psykisk helse og rus, og det har vært en spennende prosess, sier Kjeldsberg.

De skulle tenke nytt og innovativt. I begynnelsen måtte de stadig holde igjen for ikke å gå rett på tiltak, men bare snakke om kompetansebehovet.

- Når man har et problem, prøver man å finne løsningene med en gang. Man går tilbake til det man kjenner. Dette er ikke innovativt, så det prøvde vi å holde igjen på, forteller Kjeldsberg.

De ansatte var altså med på å kartlegge kompetanse og behov selv. Deretter ble problemstilling og tiltak formet og fulgt opp.


Faglig forum – samarbeid og kunnskapsdeling
Etter å ha jobbet med å kartlegge kompetansebehovet og innsett at det trengtes tettere samarbeid og en helhetlig måte å jobbe på, ble tiltaket Faglig forum lansert. Forumet skulle ha to representanter fra hvert team som møttes annenhver uke.

Møtene starter med faglig fordypning som representantene på omgang forbereder. Temaene som tas opp etterpå handler om hvordan få til et tettere samarbeid mellom de som er rundt pasienten.

Møtene har så langt hatt fokus på samarbeid med kunnskaps- og erfaringsutveksling som virkemiddel for å nå målet: en mer helhetlig måte å jobbe på innenfor egen tjeneste, til beste for brukeren.

- LAR-pasienter som vi ikke klarer å følge opp er en sårbar gruppe, sier Kjeldsberg.

- En person i Faglig forum hadde lest seg opp, og informerte gruppa om forskning som viser økt dødelighet blant LAR-pasienter som gir opp behandlingen eller som faller ut av andre grunner. Det er en utfordring at de som deler ut substitusjonsmedikamenter i kommunen ikke har tilstrekkelig tid til å følge opp enkeltpasienter når det er ulike grunner til bekymring, sier hun. Det kan for eksempel være at medikamentet ikke er hentet, at pasienten har vært sterkt ruspåvirket, at han eller hun oppleves som å ha en dårlig fysisk eller psykisk helsetilstand.

Faglig forum gruppa sine forslag til tiltak har vært å innføre et tettere samarbeidet mellom de som deler ut medikamenter. Rusteam, boteamet og eventuelt andre kontaktpersoner som har kunnskap om pasienten. I tillegg har de laget en kvalitetssikringsforside som skal stå i hver LAR-pasients perm med opplysninger om hvem som skal kontaktes ved bekymring. Det utarbeides også en prosedyre som forplikter aktuelle ruskonsulenter, boteamkontakt eller andre kommuneansatte til å kontakte pasientene for samtale eller videre oppfølging.


Faglig påfyll fra spesialisthelsetjenesten
Et annet tema forumet ønsket å gå i dybden på var hvordan psykisk helse og rus kunne øke og dra veksler på de ulike arbeidslagenes kompetanse i møte med spesialisthelsetjenesten, med utgangspunkt i konkrete, aktuelle problemstillinger i de ulike arbeidslagene. Forumet ønsket seg derfor en psykiater til å snakke om personlighetsforstyrrelser. Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for opplæring, men utfordringen var å få dem til å komme ut i kommunen.

- De var positive til undervisning, men ønsket i utgangspunktet at alle kommuner de samarbeidet med skulle komme til spesialisthelsetjenesten på en fagdag. Utfordringen var å overbevise spesialisthelsetjenesten om at de da ikke ville fange opp en del personer i kommunen som trengte undervisning. Mange som er nær pasienten ville ikke kunne gå fra de daglige rutinene, så vi fikk til slutt undervisning i tilknytting til et bemannet bofellesskap. Dette ble en vinn -vinn situasjon, sier psykiatrisk sykepleier Han Petter Olsen.

- Betydningen for de ansatte har vi ikke målt, men jeg hører at det har kommet frem verdifulle faglige innspill i måten personalgruppa forholder seg til spesielt utfordrende pasienter. Man blir tryggere på at vi sammen kan stå i de tøffe utfordringene noen pasientgrupper kan gi oss, sier Olsen.

Ny gruppe i gang
Faglig forum har fungert så godt at kommunen nå er i gang med en ny gruppe innen psykisk helse og rus. Gruppe 2 er i gang med prosjektet ”Hvordan kan vi sørge for at mennesker med sammensatte lidelser får et helhetlig tilbud i Nøtterøy Kommune?”. I dette prosjektet skal gruppa jobbe med behovet for bedre samhandling mellom interne, og mellom interne og eksterne fagpersoner som jobber opp mot de samme pasientene. Tiltaket de ønsker å utarbeide er en forpliktende samhandlingsmodell.

- For å få til det skal vi stille en del ressurspersoner noen spørsmål. Det går på hvordan de synes at samhandlingen fungerer nå, og hva slags tilbakemeldinger brukere og samarbeidspartnere gir internt og eksternt. Vi er opptatt av om behovet for tjenesten skal styre tilbudet uavhengig av organiseringen, eller om det er organiseringen som skal styre tilbudet.

Samorganisering er innovativt
Psykisk helse og rus er nå samorganisert i kommunen. Begge teamene deltar ved mottak av nye saker og vurderinger. Dette har ikke vært gjort tidligere. Samorganisering er mer ressursbesparende, og gir en mer helhetlig kompetanse inn i vurderingene av saker. Det innovative grepet har vært å koble på forskjellige fagavdelinger, innovasjonen ligger i samarbeidet.


Ting går ikke av seg selv
Innovasjonsarbeidet i Faglig forum kommer i tillegg til andre arbeidsoppgaver de ansatte har, og prosjektlederen sier at det har vært avgjørende for prosjektet at noen har hatt ansvaret for oppfølging av gruppene. Prosjektlederen fikk hjelp av kollega Hanne Myrstad, som laget en prosjektbeskrivelse for dem med milepæler for gjøremål og oppfølging på mail og telefon.

- Ting går ikke av seg selv, og jeg tror at jobben Hanne har gjort har vært med på å hjelpe dem med å komme i gang. Dette prosjektet kommer i tillegg til alt det de gjør i det daglig. Det at de har blitt fulgt opp og at fremdrift har blitt etterspurt, har vært en av suksessfaktorene, sier Kjeldsberg.


Brukervennlig kompetansedatabase

Nøtterøy kommune har nylig tatt i bruk et strategisk kompetanseverktøy. Kommunen ønsket seg en kompetansedatabase hvor mer enn formell utdannelse er lagret, og har derfor laget en liste med søkeord som reflekterer kompetanse som også er erfaringsbasert.

 - I dette prosjektet har vi lært å tenke nytt i forhold til kompetanse og kunnskapsdeling. Når vi skal søke i databasen etter god kompetanse, er det ikke nødvendigvis hva slags videreutdanning du har som betyr noe, men at du har lært noe spesielt, sier Kjeldsberg.

Ord de har bruk for i en database knyttet opp mot psykisk helse og rus er blant annet:

Psykisk helse, Rus, Somatikk, Geriatri, Barn/unge, Suicidalitet(vurdering, forebygging), Flyktninger, Metode, Veiledningskompetanse, Endringsfokusert rådgivning, Kognitiv terapi, KIB, KID,
Ledelse, Ernæring, Fysisk aktivitet, Idrett.


Viktige punkter for en god prosess i innovasjonsarbeid
Nøtterøy kommune ønsker å være en lærende organisasjon som kjennetegnes av kompetanseheving og kompetansedeling. Forankring er viktig for å få dette til, mener prosjektlederen. Hele organisasjonen må være med fra øverste ledelse til tjeneseteutøverne og tillitsvagte.

- Vi skal være åpne for å gjøre ting på andre måter, det er den innovative biten. Vi har lyktes med Faglig forum blant ansatte fordi vi formet problemstillingen til prosjektet etter at de ansatte selv hadde vært med på å kartlegge kompetanse og behov, og fordi de har fått hjelp og blitt fulgt opp tett, sier prosjektlederen.

Kommunen valgte å starte med en liten tjeneste innenfor helse og sosial; psykisk helse og rus.

- Vi begynner i det små. Lykkes vi, skal vi gå videre til en annen tjeneste selv om psykisk helse og rus fortsatt holder på. Kanskje starter vi med en annen tjeneste allerede fra nyttår, avslutter prosjektleder Anne-Britt Kjeldsberg i Nøtterøy kommune.  

Til toppen