Historisk arkiv

Organisering og forankring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Det lokale prosjektet kan organiseres på mange måter. Det viktigste er at man er bevisst på hva man ønsker å oppnå i prosjektet, og at organiseringen av prosjektet står i forhold til dette.

Illustrasjon som viser organisering av prosjekt

Hver enkelt som deltar eller har interesser i prosjektet bør også ha et bevisst og avklart forhold til egen og andres rolle i prosjektet. En grundig kartlegging av interessenter, eiere og forventinger i prosjektets avklaringsfase kan forebygge senere konflikter.

Partssamarbeid følger av lov og avtaleverk i kommuneorganisasjonen (basisorganisasjonen). Partene utfører sine oppgaver etter gitte roller. I prosjektorganisasjonen er målsettingen å gjennomføre utviklingsorienterte oppgaver som basisorganisasjonen ikke har forutsetninger for å gjennomføre.

Utviklingsarbeidet styrkes dersom aktørene i prosjektorganisasjonen får et handlingsrom der det er tid og trygghet til fritt å stille grunnleggende spørsmål og drøfte utradisjonelle alternativer og løsninger. Dette vil kreve at partene opptrer som partnere med ulik kompetanse og erfaring. Hvordan partsamarbeidet ivaretas i prosjektorganisasjonen avgjør kommunen selv.

Sjekkpunkter:

  • Hvordan sikre forankring gjennom informasjons-, rapporterings- og evalueringsrutiner mellom prosjekt- og basisorganisasjonen slik at resultater oppnådd i prosjektorganisasjonen lever videre etter prosjektslutt?
  • Hvordan sikre at partsamarbeidet er ivaretatt på en god og hensiktsmessig måte?
  • Hvordan unngå at prosjektleder blir stående alene med ansvaret for hele prosjektgjennomføringen og gevinstrealiseringen?
  • Hvem er prosjekteiere og hvorfor er de det?
  •  Hvem er oppdragsgiver i prosjektet?
  • På hvilken måte legges det opp til deltakelse for prosjekteierne i prosjektorganisasjonen?
  • Hvem er prosjektansvarlig og hvilke oppgaver tilligger prosjektansvarlig?
  • Hvem sitter i styringsgruppa og hvilke oppgaver skal de ha i prosjektet?

Tilbake