Historisk arkiv

Historisk arkiv

Konsesjonsordningen for videoomsetning oppheves fra nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Stortinget vedtok 14. juni 2010 å oppheve den kommunale konsesjonsordningen for videoomsetning. Lovendringene vil tre i kraft fra 1. januar 2011.

Endringene innebærer i praksis at ”videogram”, f.eks. DVD, Blu-ray eller video formidlet over Internett, vil kunne omsettes (selges eller leies ut) uten kommunal tillatelse, jf prop. 102 L (2009-2010) og Innst. 274 L (2009-2010):

Departementet understreker at endringen ikke berører konsesjonsordningen for visning av film eller video (kinokonsesjon). Denne vil derfor gjelde som før.

Endringen er begrunnet med at konsesjonsordningen for videoomsetning har mistet mye av sin betydning, både som kulturpolitisk instrument og som kontrollordning.

De generelle reglene om videoomsetning er videreført uavhengig av konsesjonsordningen, jf ny § 9 i loven. Det vil derfor fremdeles være forbudt å omsette video til personer under aldersgrensen. Og den som omsetter video til kunden må ha fylt 18 år, men dette kravet vil nå bare gjelde ved omsetning ”over disk”.