Historisk arkiv

Jordvern: Vil ha vernebestemmelse for dyrka jord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordvern: For å få et sterkere jordvern vil landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen: Innføre lovhjemmel for vern av jordressurser. Lage nye rikspolitiske retningslinjer for jordvern. Følge opp kommunenes praksis i omdisponerings- og delingssaker.

Jordvern: For å få et sterkere jordvern vil landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen:

  • Innføre lovhjemmel for vern av jordressurser.
  • Lage nye rikspolitiske retningslinjer for jordvern.
  • Følge opp kommunenes praksis i omdisponerings- og delingssaker.

- Klimaforandringene endrer forutsetningene for matproduksjon over hele kloden. Økonomisk vekst i folkerike land gir økt etterspørsel etter mat. Jordvern er nødvendig for at vi skal kunne produsere egen mat på egen jord også i framtida, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. 

- Det dyrkede arealet utgjør i Norge utgjør kun 3 prosent av landarealet, og bare ca. 1/3 av disse arealene har potensial for matkornproduksjon. Norge er et av landene i verden med minst jordbruksareal pr. innbygger. Likevel har det over lang tid foregått en urovekkende høy omdisponering av slike arealer. Regjeringen vil derfor styrke jordvernet, og gjennomfører nå flere tiltak, sier Riis-Johansen.

  


Jordvern: Kornåker. Foto: LMD
Jordvern: Kornåker. Foto: LMD

70 prosent mener at jordvernet bør styrkes
I en telefonundersøkelse om folks holdninger til jordvern (Synovate / MMI) svarer  2/3 av de spurte at omdisponering og nedbygging av dyrkamark er et stort eller middels problem. Undersøkelsen viser også at hele 70 prosent mener at jordvernet bør styrkes i Norge. Bare 9 prosent sier seg helt uenig.

 - Jeg er tilfreds med at jordvernet står så sterkt blant folk. Myndighetene har bred støtte for å stramme inn praksis på dette feltet, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

600 fotballbaner spart
Statens landbruksforvaltning (SLF) ble 2006 gitt innsigelsesmyndighet i plansaker. SLF har siden behandlet i alt 33 saker, og har fremmet innsigelse i 26 av disse.
- Dette viser at det gir resultater å innskjerpe jordvernet. Hele 4000 dekar dyrka eller dyrkbar jord har som følge av denne ordningen unngått nedbygging. Det tilsvarer 600 fotballbaner, sier Riis-Johansen.

Vern av jordressursene
- Det er et paradoks at vi verner strandsonen for å sikre friluftsliv og verner skog for å sikre biologisk mangfold, men mangler samme mulighet til å sikre arealer for matproduksjon. Jeg vil derfor vurdere nærmere å innføre en lovhjemmel for vern av verdifulle jordressurser. En vernehjemmel bør ha vern om jordas produksjonspotensiale for mat som formål. Jordlova er det mest nærliggende lovverket for innplassering av en slik hjemmel, sier landbruks- og matministeren. 

Nye Rikspolitiske retningslinjer for jordvern
- Dagens Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging er ikke presise nok når det gjelder jordverninteresser. Det er behov for presiseringer om kriterier som må være oppfylt før dyrka jord eventuelt kan omdisponeres. Jeg vil revitalisere rikspolitiske retningslinjer for jordvern, og vil sammen med Samferdselsministeren se nærmere på om disse bør gjennomgås på nytt, sier  Riis-Johansen.

Oppfølging av kommunene
Det er kommunene som har avgjørelsesmyndigheten i omdisponerings- og delingssaker.

 - Det er viktig at kommunene er seg sitt ansvar bevisst. Dersom kommunene ikke følger opp og fatter avgjørelser som ligger innenfor de gitte rammer, er riset bak speilet at avgjørelsesmyndigheten kan bli trukket tilbake, sier Riis-Johansen. - Jeg føler behov for å følge utviklingen og praktiseringen over en lengre periode før jeg eventuelt vurderer å iverksette nye tiltak, sier landbruks- og matministeren.

Ny plan- og bygningslov og regionale planer

  • Ny plan- og bygningslov. Regjeringen har lagt fram forslag til ny plandel i plan- og bygningsloven. Her ligger det forslag til nye virkemidler (bl.a. nasjonal og regional planstrategi samt regional planbestemmelse) som kan bidra til å styrke jordvernet.
  • Regionale planer. Regionale planer der større områder og flere kommuner sees i sammenheng når det gjelder arealdisponering vil bli brukt i større utstrekning. Sentrale myndigheter vil ta initiativ til regionale planprosesser.
  • Sterkere prioritering av jordvern i samferdselsprosjekt. Jordvernhensyn skal ligge som en premiss ved planlegging av nye samferdselsprosjekt. Det skal utvikles indikatorer og rapportering på nedbygging av jordressurser.
  • Også landbrukets bygninger underlegges kravet om omdisponeringstillatelse.  Etter dagens regler er deler av landbrukets egen bygningsmasse unntatt fra kravet om omdisponeringstillatelse. Det vil bli vurdert å endre regelverket slik at også landbrukets bygninger må ha omdisponeringstillatelse etter jordlova. 
  • Vinne hjertene for jordvern. Kunnskapsgrunnlaget om jordressursene vil bli styrket. Det vil bli utarbeidet et informasjonsprogram som skal øke forståelsen for betydningen av jordvern.  

Klimaskifte for jordvernet
Tidlig i januar overleverte en arbeidsgruppe - Jordverngruppa - sin rapport, ”Klimaskifte for jordvernet”. Gruppa hadde på oppdrag fra landbruks- og matministeren vurdert nye virkemidler for et sterkt jordvern. Gruppas rapport har vært ute til høring med uttalefrist 15. mars. Jordverngruppas rapport ligger til grunn  for de tiltakene som nå gjennomføres.

Natur og Ungdom overleverte en apell til tre departementer på jordvernkonferansen. Foto: LMD
Natur og Ungdom overleverte en appell til tre departementer på jordvernkonferansen. Fra venstre - Øystein Dahle, leder Worldwatch Institute Norden, Ingeborg GJærum, leder Natur og Ungdom, Heidi Sørensen statssekretær Miljøverndepartementet, Erik Lahnstein, statssekretær Samferdselsdepartementet og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. 
Foto: Astraea Antal, LMD. Bildet kan fritt benyttes, fotograf krediteres. Klikk på bildet for å laste ned stor format. 

Kontaktperson:
Landbruks- og matdepartementet: Ståle Norang. Mob.: 41 43 80 11.