Historisk arkiv

Landbruk og mat: Samråd for Oslofjord-regionen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk og mat: Mange unge bidro til at utdanning og rekruttering ble et av hovedtemaene. Dårlig økonomi, mange bønder som slutter, bedre vilkår for beitedyr, bynært landbruk og langt sterkere vern av matjorda opptok mange da landbruks- og matminister Lars Peder Brekk inviterte fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold til samråd om ny Melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken i Drammen.

Landbruk og mat: Mange unge bidro til at utdanning og rekruttering ble et av hovedtemaene. Dårlig økonomi, mange bønder som slutter, bedre vilkår for beitedyr, bynært landbruk og langt sterkere vern av matjorda opptok mange da landbruks- og matminister Lars Peder Brekk inviterte fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold til samråd i Drammen.

Landbruk og mat: Samråd i Drammen
Mye å notere seg for politisk rådgiver Hildegunn Gjengedal, statssekretær Ola T. Heggem og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk til arbeidet med ny Melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. 

- I stedet for å reise rundt i etterkant og presentere en ferdig melding til Stortinget, gjør vi det nå motsatt. Vi reiser i forkant for å få innspill før vi skriver meldingen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Utdanning og rekruttering
Det ble påpekt at de fleste som overtar garder i Oslofjord-regionen, er godt voksne folk på nærmere 50 år som for lengst er etablert i andre yrker. - Resultatet er at de beste arealene i landet drives av eldre folk uten landbruksutdanning. Dette bør det gjøres noe med, ble det sagt.

- Jeg vil gjerne arbeide i landbruket og være med å lage rein og trygg mat, og holde landskapet i hevd, sa Ingrid Andvik, elev ved Gjennestad VGS.  - Men da må du sørge for at vi får skikkelig betalt. Vi kan ikke leve av knapper og glansbilder! sa hun henvendt til Brekk.

    Landbruk og mat: Ingrid Andvik, elev ved Gjennestad VGS
Ingrid Andvik, elev ved Gjennestad VGS
 

Hva med fjellbonden?
Ivar Slettemoen fra Hallingdal var en av flere bønder som var bekymret for utviklingen i fjell-landbruket og nedgangen i bruk av utmarksbeiter. Norske stølsområder er unike i verdenssammenheng, ble det sagt.

- Da jeg startet opp som bonde, var det 50 gardsbruk med sauehold i mi bygd. Nå er det 15 sauebruk og 2 mjølkebruk igjen, sa han. - Vi bør differensiere politikken mye mer, og øremerke mer midler til fjellbygdene. Lær av Sveits! oppfordret Slettemoen.

Landbruk og mat: Ivar Slettemoen fra Hallingdal
Ivar Slettemoen fra Hallingdal
 
Jordvern!!
- Lars Peder; Du må si det som en annen kar her fra distriktet formulerterte seg i en annen sammenheng: Jordvern! Jordvern! Jordvern! sa Olav Nordheim fra Jordvernforeningen i Vestfold. - Vi kan ikke fortsette å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner, poengterte han, og skreiv for sikkerhets skyld jordvern med store bokstaver så ikke landbruks- og matministeren skulle glemme det.

Landbruk og mat: Olav Nordheim fra Jordvernforeningen i Vestfold
Olav Nordheim fra Jordvernforeningen i Vestfold
 
 

Landbruk Pluss
Dag Fossen hadde listet opp hele 42 punkt som han sendte med Brekk i arbeidet med den nye Stortingsmeldinga. Han hadde også ei høne å plukke med Fylkesmannen, som han mente legger allverdens hindringer i veien for å skape ny aktivitet på gardene. - Dette er det lett å ordne opp i. Bare ta en prat med Fylkesmannen i dag før du går! oppfordret han Brekk.
Landbruk og mat: Dag Fossen
Dag Fossen
 
Øl er matkultur
Brekk benyttet anledningen til å få en prat med sjefen ved Aass Bryggeri, Terje Aass, som deltok på samrådet. - Bryggeri-næringens kontakt med Landbruks- og matdepartementet er av relativt ny dato, men har vært desto mer oppkvikkende, sier Terje Aass. - Vi er vant med at myndighetene  er mest opptatt av kun de alkoholpolitiske sidene ved vår næring, men øl er da så mye mer! Det er verdens eldste kutur-objekt, og en viktig del av matkulturen vår. Her møter vi langt større gehør hos Landbruks- og matdepartementet og Lars Peder Brekk enn det vi gjør i andre departement, poengterer Aass.
 

 

Landbruk og mat: Brekk benyttet anledningen til å få en prat med sjefen ved Aass Bryggeri, Terje Aass
Brekk benyttet anledningen til å få en prat med sjefen ved Aass Bryggeri, Terje Aass
 

Beredskap
Nestor Ole-Kristian Fladby fikk siste ord fra salen, og benyttet anledningen til å minne om at det kan komme andre tider: - Mat-vareberedskap, jordbruk i krisetider må være tema i denne Stortingsmeldingen, mente han, og fikk umiddelbart respons fra landbruks- og matministeren:

Landbruk og mat: Ole-Kristian Fladby
Ole-Kristian Fladby
 

Dilemmaer og valg
 - Ja, beredskap skal med i meldingen, sa Lars Peder Brekk, som i løpet av dagen hadde vært innom samling for fylkesordførerne, som også foregikk i Drammen. - De trenger så inderlig vel å høre og lære mer om landbruk, sa Brekk.

Landbruks- og matministeren skisserte opp flere dilemmaer og valg som må gjøres i arbeidet med ny Melding om landbruks- og matpolitikken, og han spurte møtedeltakerne hva de ville gjort om de hadde vært i hans sted:

Landbruk og mat: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk 
 • Vi vil få en stor befolkningsvekst, både nasjonalt og internasjonalt. Det må derfor produseres mye mer mat. Hvor, og hvordan skal vi gjøre det?
 • Vi har et uttalt mål om å ha levende landbruk over hele landet. Samtidig blir det stadig færre bruk i drift. 
 • Vi skal øke matproduksjonen, samtidig som vi skal ta hensyn til miljø- og klimabelastningene. Går dette i hop?
 • Vi skal ha en nasjonal politikk, samtidig har vi store regionale forskjeller. Skal vi regionalisere deler av landbrukspolitikken, og hvordan gjør vi tilfelle det?
 • Hva skal landbrukspoltikken styre, og hva skal markedet styre? Politikken har/er ikke svaret på alt som skjer i norsk landbruk. 
 • Bønder er sjølstendige næringsdrivende, og kan ha svært ulike resultater av drifta under ellers like forhold. Hvordan skal vi forholde oss til dette?

Den største verdikjeden
Brekk minnet om at landbruket, næringsmiddelindustrien og dagligvarehandelen til sammen representerer den største verdikjeden i norsk næringsliv. Mens veldig mange andre vareproduserende næringer har blitt tvunget til å flagge ut, har matvarekjeden en produksjonsverdi på ca 150 milliarder kroner og nær innpå 100.000 har sitt daglige virke i bransjen.

- Vi skal fortsatt ha et sterkt og levende landbruk i hele Norge, og det skal fortsatt være mulig å leve et godt liv som bonde i Norge, slo landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fast. - Dette er svært krevende mål, og jeg vil ikke skjønnmale situasjonen og de utfordringene landbruket står overfor. Jeg har ingen tro på å legge lokk på utviklingen. Også landbruket vil helt sikkert oppleve endringer i framtida, sa Brekk.

 
Ellers sagt & meint

 • Til Brekk: Kan du ikke ta for deg Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Statsministerens kontor, og lære dem litt om landbruk!
 • Er det viktigere å verne Nordmarka enn den matjorda vi faktisk lever av?
 • Brekk bør ta 10-ganger´n i forhold til Sponheim; hver mann/gard bør ha i alle fall 10 høner.
 • Vi trenger ny kurs for landbruket, men vi trenger ikke at noen må gå på planken. 
 • Det er mye snakk om bruk og vern. Så langt har det helst blitt prat og vern. 
 • Når Ole Gjølberg blir lansert som landbrukets mann i valget av ny rektor ved UMB, - ja da bør det skje noe.
 • Maten i Norge er billig. - Alt for billig. 
 • Odelsloven er moden for skraphaugen. 
 • Fotosyntesen er kommet for å bli. Statssekr Ola Heggem: Ja, det er også statsministeren enig i. 
 • Ja, landbrukspoltikken virker, men det er ikke alltid vi liker virkningene. 
 • Med dagens tempo vil det ta 240 år å få grøftet all jorda i Norge på nytt.


Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl var myndig og dreven møteleder, og sørget for at det ble satt ny rekord for samrådene med hele 64 innlegg fra salen. Statssekretær Ola T. Heggem ga kommentarer og svarte på spørsmål. Alle foto: LMD

Landbruk og mat: Mange unge bidro til at utdanning og rekruttering ble et av hovedtemaene. Dårlig økonomi, mange bønder som slutter, bedre vilkår for beitedyr, bynært landbruk og langt sterkere vern av matjorda opptok mange da landbruks- og matminister Lars Peder Brekk inviterte fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold til samråd i Drammen.