Historisk arkiv

Historisk arkiv

Solheim godt fornøyd med historisk rovdyrforlik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsministeren er godt fornøyd med det nye rovdyrforliket som samtlige partier på Stortinget ble enige om torsdag kveld.

- For første gang i historien er alle partier på Stortinget enige om rovviltpolitikken, og at vi skal ha alle de store rovviltartene i norsk natur. Jeg håper dette kan dempe konfliktene omkring rovviltforvaltningen, sier Solheim.

Sent torsdag kveld ble alle partiene på Stortinget enige om et nytt rovdyrforlik. Forliket innebærer blant annet at bestandsmålet for ulv, gaupe og jerv videreføres, og at vi skal arbeide for å få på plass en avtale med Sverige om fremtidig bestandsmål for ulv. Bestandsmålet for bjørn endres fra 15 årlige ynglinger til 13 årlige ynglinger.

- I dag er det anslått at vi har 6 ynglinger av bjørn i Norge. Nå skal vi bygge opp bestanden slik at vi får 13 ynglinger. Det er en stor styrke å ha et samlet Storting bak seg i gjennomføringen av rovviltpolitikken, sier Solheim.

Stortinget vedtok i 1845 å utrydde de store rovdyrene fra norsk natur. Rundt 1930 var ulv og bjørn så å si totalt utryddet. De siste 30 åra har det foregått en sakte reetablering av bjørn og ulv i norsk natur, og i dag har vi ca 30 ulv (3 ynglinger) og ca 160 bjørn (6 ynglinger). Disse er en del av de skandinaviske bestandene som på svensk side teller ca 220 ulv og 3400 bjørn.

Forliket slår fast at all forvaltning av rovvilt skal bygge på vitenskaplig og erfaringsbasert kunnskap. Rovdata skal styrkes og ha det overordna ansvaret for drift av overvåkningsprogrammet for rovvilt.

Forliket sier at antall hannbjørn ikke skal overstige 1,5 ganger antallet binner, men at det ikke kan gis lisensfelling på bjørn i områder med bjørnebinner. Forliket innebærer også at forvaltningen av bjørn skal overføres til de regionale rovviltnemndene når 10 ynglinger av bjørn er nådd.

I tillegg skal det gjennomføres en lovendring slik at nødvergeretten også vil inkludere hund ved direkte angrep av rovvilt.

Bestandsmålene for jerv og gaupe forblir uendret på henholdsvis 39 og 65 årlige ynglinger, ulv på 3 årlige ynglinger og det nye bestandsmålet på bjørn er 13 årlige ynglinger.

Les mer om rovdyrforliket på Stortingets nettsider