Historisk arkiv

- Varangerhalvøya nasjonalpark er opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

- Kongen har i statsråd i dag opprettet Varangerhalvøya nasjonalpark. Sammen med etableringen av et landskapsvernområde og et naturreservat er et særpreget landskap med viktige naturverdier vernet.

Pressemelding

Dato: 08.12.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

- Varangerhalvøya nasjonalpark er opprettet

- Kongen har i statsråd i dag opprettet Varangerhalvøya nasjonalpark. Sammen med etableringen av et landskapsvernområde og et naturreservat er et særpreget landskap med viktige naturverdier vernet.

Vedtaket i statsråd i dag øker Norges verneareal med rundt 2069 kvadratkilometer.

Fra Hamningsbergveien. På yttersida kan det også være grått og stormfullt. Fra Hamningbergveien. Fotograf: Hjalmar Steinnes.
Fra Hamningsbergveien. På yttersida kan det også være grått og stormfullt. Fra Hamningbergveien. Fotograf: Hjalmar Steinnes.

- Det har vært viktig for meg å sikre et område som er den mest arktisk-pregete del av fastlands Norge vi har. Både de spesielle landformene og avsetninger etter istida som finnes der, samt plante- og dyrelivet med østlige, sørlige og arktiske innslag, har stor nasjonal verdi, sier Helen Bjørnøy.

Landskapet på Varangerhalvøya er geologisk sett svært gammelt og i stor grad formet før istidene. Isen har lagt igjen et stort antall karakteristiske ringformete formasjoner som det ikke finnes tilsvarende av mange andre steder i verden.

På Syltevikmoan sør for Syltevikvatnet, helt nordøst på Varangerhalvøya, ligger en offerring av stein, et vitnemål om den gamle samiske trosutøvelsen. I nærområdet fins det et stort antall fangstinnretninger for villrein samt velbrukte reintråkk som nok også stammer helt tilbake til villreinens vandringer. Foto: Svein Solhaug.
På Syltevikmoan sør for Syltevikvatnet, helt nordøst på Varangerhalvøya, ligger en offerring av stein, et vitnemål om den gamle samiske trosutøvelsen. I nærområdet fins det et stort antall fangstinnretninger for villrein samt velbrukte reintråkk som nok også stammer helt tilbake til villreinens vandringer. Foto: Svein Solhaug.

Området har et særpreget planteliv da det er et møtested for arter fra det nordlige Arktis, det østlige Sibir og mer sørlige planter. De små lauvskog-områdene er blant de nordligste i verden. I naturreservatet finnes den eneste kjente primærlokalitet for varangervalmue (Papaver dahlianum ssp. dahlianum) i hele Fastlands-Europa.

Myrområdene i vest har stor verdi for fuglelivet, og ingen andre steder i Norge er det observert flere sædgjess på en gang utenom trekket.

Funn av kulturminner på Varangerhalvøya viser en langvarig og kontinuerlig tilstedeværelse av mennesker i området. De eldste kulturminnene er datert til eldre steinalder. Varangerhalvøya er et gammelt samisk høstingsområde, og her finnes blant annet en rekke samiske helligdommer og offerplasser. Utnyttelsen av utmarka har vært en viktig del av samisk kultur i generasjoner, og området er fortsatt av stor betydning for samisk tradisjon. Miljøvernministeren understreker at det har vært viktig å utforme vernet slik at lokalsamfunnets tradisjonelle bruk skal kunne fortsette. Det er spesielt viktig at samisk næring, særlig reindriften skal kunne fortsette som tidligere.

- Et vern etter naturvernloven bidrar til å sikre området mot inngrep som kan skade eller ødelegge viktige naturverdier. Vernet vil derfor være et bidrag til å sikre naturgrunnlaget slik at samisk kultur, bosetting og næringsutøvelse kan opprettholdes, sier Bjørnøy.

Varangerhalvøya er vår-, sommer- og høstbeite for rein, men noen lurer seg alltid unna når flokkene på tidligvinteren drives mot vinterbeitene på sørsida av Varangerfjorden. Fra nasjonalparken øst for Falkefjellet. Fotograf: Ørjan W. Jenssen.
Varangerhalvøya er vår-, sommer- og høstbeite for rein, men noen lurer seg alltid unna når flokkene på tidligvinteren drives mot vinterbeitene på sørsida av Varangerfjorden. Fra nasjonalparken øst for Falkefjellet. Fotograf: Ørjan W. Jenssen.

Vernevedtaket er en viktig oppfølging av Nasjonalparkplanen (St.meld. nr. 62 (1991 – 92) ”Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge”). Landsplanen legger opp til at et representativt utvalg av norsk natur skal vernes etter naturvernloven.

Kontaktperson: Eirin Berge, tlf. 22 24 58 17