Historisk arkiv

Sammen for en giftfri fremtid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen ”Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid”.

Pressemelding

Dato: 15.12.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

Sammen for en giftfri fremtid

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen ”Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid”.

- Skal vi oppnå en trygg og giftfri fremtid, må bruk og utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier reduseres. Miljøgifter er en alvorlig trussel mot kommende generasjoners helse og mot miljøet. Regjeringen vil derfor sørge for at bruk og utslipp stanses, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Regjeringen tar nå en rekke grep for å beskytte mennesker og miljø mot helse- og miljøfarlige kjemikalier.

Norge vil umiddelbart foreslå globale forbud mot to nye miljøgifter endosulfan (brukes i plantevernmidler) og heksabromcykloodekan (HBCDD). Norge skal også aktivt arbeide for en ny global avtale som stanser utslipp av kvikksølv og andre tungmetaller.

- Et giftfritt miljø krever gode internasjonale løsninger. Vi skal være pådrivere for en strengere internasjonal regulering av helse- og miljøfarlige kjemikalier, sier miljøvernministeren.

Regjeringen går inn for å ta miljøgifter ut av forbrukerprodukter og reguleringer av konkrete miljøgifter (kvikksølv, bromerte flammehemmere, PFOS, triklosan, kobber).

- Vi vil styrke informasjon og merking av produkter. Butikkansatte skal få bedre kunnskaper gjennom kursing, sier Bjørnøy.

Barna skal sikres et giftfritt miljø i barnehagen. Regjeringen lanserer en handlingsplan for å rydde opp i forurenset jord i barnehager. I tillegg kommer det en handlingsplan som skal sørge for at det blir ryddet opp i forurenset sjøbunn. Kvikksølv er et eksempel på en miljøgift som kan finnes igjen lenge etter at utslippene fant sted. Kvikksølv er årsaken til at det frarådes å spise store ferskvannsfisk mange steder.

- Regjeringen vil redusere kvikksølvutslippene, blant annet gjennom et forbud mot kvikksølv i produkter, sier miljøvernministeren.

I meldingen går Regjeringen inn for en renere verdiskapning. Etter 2008 må næringslive vise hvordan de skal stanse alle utslipp innen 2020

- Vi skal få med alle sektorer i å redusere utslipp, blant annet sykehus, byggebransjen, akvakultur, landbruk. Vi skal også sørge for et trygt arbeidsmiljø, sier miljøvernministeren.

Les stortingsmeldingen "Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid".

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Lene Lyngby 22 24 58 31