Forsiden

Historisk arkiv

Kvotesystemet vil redusere Norges klimagassutslipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen foreslår et system for tildeling av klimagasskvoter som vil bidra til å få ned Norges utslipp av klimagasser. Systemet forener hensynet til miljø og arbeidsplasser.

Regjeringen foreslår et system for tildeling av klimagasskvoter som vil bidra til å få ned Norges utslipp av klimagasser. Systemet forener hensynet til miljø og arbeidsplasser.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy og finansminister Kristin Halvorsen la i dag frem høringsbrevet for det norske kvotesystemet. Foto: Miljøverndepartementet.
Miljøvernminister Helen Bjørnøy og finansminister Kristin Halvorsen la i dag frem høringsbrevet for det norske kvotesystemet. Foto: Miljøverndepartementet.

- Vi trenger virkemidler som gir reelle utslippskutt. FNs klimapanels rapport har feid all tvil om menneskeskapte klimaendringer til side. Rapporten krever umiddelbar handling og det følger vi nå opp, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

- Kostnadene knyttet til klimaendringer vil øke i framtiden. Dette bekreftes både av Lavutslippsutvalgets rapport og den britiske Stern-rapporten. Regjeringens forslag til et kvotesystem skal bidra til utslippsreduksjoner i Norge og gi en langsiktig og effektiv klimapolitikk, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Spørsmålet om et nytt mål for Norges utslipp av klimagasser innen 2020 behandles ikke i dette forslaget.

EUs kvotedirektiv blir gjort gjeldende også for Norge. Det norske systemet vil imidlertid skille seg fra EUs system på vesentlige punkter.  Norge vil benytte historiske utslipp fra perioden 1998-2001 som grunnlag for tildelingen av kvoter i Kyoto-perioden. Denne historiske tildelingsperioden skal ligge fast, også for eventuelle tildelinger i senere perioder.

 - Dette gir et mer effektivt klimapolitisk virkemiddel enn dagens EU kvotesystem, Norge blir med dette et foregangsland, og Regjeringen vil jobbe aktivt for at EUs kvotesystem skal baseres på at det ikke tildeles kvoter vederlagsfritt etter 2012, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Kvotetildeling basert på historiske utslipp er et svært viktig prinsipp i den norske tildelingsplanen. Det gjør systemet robust og gir riktige incentiver til utslippsreduksjoner, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Se lysarkene fra pressekonferansen (pdf)