Historisk arkiv

Regjeringen vil verne 147 kvadratkilometer i Trillemarka-Rollagsfjell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

For å sikre de meget store verneverdiene i Trillemarka-Rollagsfjell vil Regjeringen opprette et naturreservat på ca. 147 kvadratkilometer. Regjeringen etablerer samtidig et felles utviklingsfond for kommunene på 30 millioner kroner, og gir penger til forvaltning og skjøtsel av området.

Regjeringen verner 147 kvadratkilometer i Trillemarka-Rollagsfjell. Foto: Tom Hellik Hofton.
Regjeringen verner 147 kvadratkilometer i Trillemarka-Rollagsfjell. Foto: Tom Hellik Hofton.

For å sikre områdets unike verneverdier vil Regjeringen opprette et skogreservat i Trillemarka-Rollagsfjell på ca. 147 kvadratkilometer, noe som betyr at området blir landets klart største skogvernområde. – Denne beslutningen er et viktig skritt i arbeidet for å bevare norsk naturmangfold, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Området tilsvarer anbefalingen fra Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Innenfor dette skogvernområdet er det registrert hele 129 rødlistearter. Det store arealet med skog som blir vernet gjør at de mange rødlisteartene og deres leveområder kan sikres mot inngrep.

I tråd med lokale ønsker legges det opp til at verneområdet forvaltes av kommunene, med DN som klageinstans. Det vil i en femårsperiode bli gitt penger til kommunene med sikte på å fullfinansiere en interkommunal stilling for forvaltning av verneområdet.

For å bidra til næringsutvikling opprettes det et felles utviklingsfond for de tre berørte kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal på 30 millioner kroner. Bevilgningen fordeles over fem år. Fondet forvaltes av et styre bestående av de tre kommunenes ordførere og to representanter oppnevnt av Innovasjon Norge i Buskerud.

Regjeringen bevilger 2 mill. kroner til arbeidet med en ny forvaltningsplan.

Verneforskriftene blir utformet slik at det gis rom for fortsatt lokal bruk, innenfor de rammene som gis av hensynet til verneverdiene og verneformålet. Området skal for eksempel fortsatt kunne brukes til setring, vedhogst, jakt og fiske. Det blir satt av 5 mill. kr. fordelt over en femårsperiode bl.a. til skjøtsel av seterområder og gamle ferdselsveger, i tråd med godkjent forvaltningsplan.

Trillemarka er et område med unike verneverdier. Foto: Asgeir Helgestad/NN/Samfoto.
Trillemarka er et område med unike verneverdier. Foto: Asgeir Helgestad/NN/Samfoto.

- Trillemarka-Rollagsfjell er et område med unike verdier. Jeg håper på et godt samarbeid mellom vernemyndigheter, kommuner, grunneiere og andre parter slik at vi får på plass en god forvaltning og en bærekraftig bruk av dette verdifulle området, sier miljø- og utviklingsminister Solheim.

Kart over området med kjerneområdene

Kart over området med kommunealternativet