Historisk arkiv

Norge får gjennomslag for konvensjonsendringer:

Fjerner hindringer for internasjonalt samarbeid om CO2-lagring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Etter forslag fra Norge vedtok partsmøtet i den internasjonale Londonprotokollen i dag å åpne for at CO2 kan eksporteres til andre land for lagring i undersjøiske formasjoner.

- Mange land har ikke selv egnede geologiske formasjoner for lagring av CO2. Med dette fjernes derfor et viktig hinder for utviklingen av CO2-fangst og lagring som klimatiltak på verdensbasis, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Londonprotokollen er en global konvensjon som regulerer disponering av avfall og annet materiale til havs. Protokollen har per i dag 37 parter. Et omfattende rammeverk som sikrer at lagring av CO2 gjennomføres uten fare for lekkasje til havmiljøet er tidligere vedtatt i regi av konvensjonen.

- For havmiljøet vil det være en fordel at de sikreste lagringsstedene kan anvendes selv om disse skulle befinne seg i eksempelvis et naboland, understreker Solheim. 

Konvensjonsendringene vil tilrettelegge for at CO2 fra fangstanlegg i andre europeiske land kan lagres i blant annet Utsira-formasjonen i Nordsjøen. De vedtatte endringene vil tre i kraft når 2/3 av konvensjonens parter har ratifisert disse.

Les mer om konvensjonsendringene på Londonprotokollens hjemmesider