Historisk arkiv

Internasjonal verdifull natur på Smøla vernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen vedtok i statsråd i dag verneplan for Smøla. Formålet er å bevare nasjonalt og internasjonalt verdifull og sjelden natur. Smøla er ett av de viktigste områdene for fugl og oter i Europa, og ett av områdene i verden med størst bestand av havørn. Smøla har i tillegg en av verdens viktigste lokaliteter av stortare.

Den rike tareskogen og de gunstige næringsforholdene i sjøen danner grunnlag for et spesielt stort biologisk mangfold og stor biologisk produksjon. Det er landskapstyper som havstrand, elveos, myr, våtmark, produktive gruntvannsområder, skjærgårdslandskap, kystlynghei og kulturlandskap som nå er vernet. Smøla har et gunstig klima og gode vekstbetingelser i forhold til breddegraden. En del av artene som lever her, representerer derfor ytterkanten av deres utbredelsesområde. Et eksempel på dette er kristtorn. Mange av områdene har stor verdi som hekkeområder og overvintringslokaliteter for sjøfugl og våtmarksfugl. Her finnes også en rekke verdifulle kulturminner.

Sør-Smøla landskapsvernområde.

Sør-Smøla landskapsvernområde.

De betydelige internasjonale verneverdiene på Smøla pålegger Norge et spesielt verneansvar, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Dette ansvaret har Regjeringen tatt, og verneplanen er en garanti for at leveområdene til en rekke verdifulle og sårbare arter nå blir sikret.

Åtte naturreservater og to landskapsvernområder er opprettet. Områdene utgjør et totalareal på 270 kvadratkilometer hvorav 188 kvadratkilometer er vannareal.

Verneplanen er balansert mellom hensynet til de store verneverdiene og lokale næringsinteresser. Derfor er noen områder tatt ut av verneplanen for at eksisterende næringsvirksomhet i så liten grad som mulig skal berøres. Verneplanen er også tilpasset planer om utvidelse av vindmølleparken på Smøla.

Midt-Smøla Naturrreservat.

Midt-Smøla Naturrreservat.

Det er viktig at verneområdene forankres lokalt og bidrar til positiv utvikling i lokalsamfunnet. Det legges derfor opp til at verneområdene kan forvaltes av kommunen. Det skal utarbeides forvaltningsplan for flere av verneområdene.

Utover de ordinære bevilgningene til forvaltning av verneområdene, avsettes det 3 mill kr til forvaltningsrettede tiltak som oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging og utarbeidelse av forvaltningsplan. I tillegg skal det bevilges 7 mill kr til tiltak knyttet til naturbasert reiseliv.

Informasjonsark - Verneplan Smøla, Møre og Romsdal fylke (pdf)

Oversiktsakat - Verneplan Smøla, Møre og Romsdal fylke (pdf)

Kongelig resolusjon.  Verneplan for Smøla i Smøla kommune, Møre og Romsdal fylke.

Forskrifter (Lovdata)

  1. Remman naturreservat
  2. Aunvågen naturreservat
  3. Fløtjønna naturreservat
  4. Hopavassdraget naturreservat
  5. Kyrhaugvatna naturreservat
  6. Midt-Smøla naturreservat
  7. Sjøvågen naturreservat
  8. Sortna naturreservat
  9. Sør-Smøla landskapsvernområde
  10. Haverøya landskapsvernområde