Historisk arkiv

Erik Solheim mottar Klimakur 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Utredningen Klimakur 2020 ble lagt fram av Klima- og forurensningsdirektoratet onsdag. – Klimakur 2020 er en svært grundig og omfattende utredning av tiltak, virkemidler og kostnader ved reduksjon av norske klimagassutslipp i tråd med målene i klimaforliket, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Utredningen Klimakur 2020 ble lagt fram av Klima- og forurensningsdirektoratet onsdag.  – Klimakur 2020 er en svært grundig og omfattende utredning av tiltak, virkemidler og kostnader ved reduksjon av norske klimagassutslipp i tråd med målene i klimaforliket, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Klimakur omfatter blant annet transport, olje og gass, skipsfart, industri, landbruk og energi. Utredningen peker på tiltak som kan bidra til å redusere de innenlandske utslippene av klimagasser med 15 -17 millioner tonn innen 2020, i tråd med klimaforliket på Stortinget.

– Klimakur er et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og viser oss nye muligheter for å nå målene om reduksjon av norske klimagassutslipp innen 2020. Men rapporten gir ingen anbefaling av hvilke virkemidler og tiltak som bør velges. Vi vil nå sende rapporten på offentlig høring. Av respekt for det tunge faglige arbeidet som er gjort, må regjeringen ha tid til å vurdere utredningen grundig før vi kommenterer de enkelte forslagene, sier Solheim.

Kostnadsberegningene i Klimakur er grundigere enn tidligere og inneholder flere typer kostnader. Kostnadsanslagene vil bli vurdert i Nasjonalbudsjettet 2011.  Inntrykket fra Klimakur er at kostnadene er høyere enn det man hadde kunnskap om i 2007 da målet om reduksjon av nasjonale utslipp ble satt.

Utredningen er et viktig grunnlag for stortingsmeldingen om klimapolitikken som skal legges fram høsten 2011.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mottok i dag Klimakur 2020. Foto: Miljøverndepartementet.
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mottok i dag Klimakur 2020. Foto: Miljøverndepartementet.

Klimakur har bestått av en kjernegruppe med Statens vegvesen, Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet som har ledet gruppen. Gruppen presenterer ulike menyer av virkemidler og tiltak som kan brukes for å nå Stortingets mål om å redusere utslippene. Hele gruppen stiller seg bak resultatene i rapporten.

Uten nye virkemidler er det beregnet at klimagassutslippene vil være omtrent 58 millioner tonn i 2020. Dette er langt over målet for innenlandske utslippsreduksjoner i 2020.

Les mer om Klimakur 2020 hos Klima- og forurensningsdirektoratet