Historisk arkiv

Forhandlinger om et handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA: NHD ber om ditt innspill!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet ber om innspill fra aktører som mener at et handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA vil ha en betydning for norske interesser.

Nærings- og handelsdepartementet ber om innspill fra aktører som mener at et handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA vil ha en betydning for norske interesser.

EU og USA lanserte forhandlinger om et handels- og investeringspartnerskap (Transatlantic Trade and Investment Parnership – TTIP) i juni 2013. Nærings- og handelsdepartementet følger prosessen mellom EU og USA nøye og det har blitt nedsatt en tverrdepartemental arbeidsgruppe som skal analysere virkningene av et slikt partnerskap for Norge. Arbeidsgruppen skal utarbeide en grundig analyse slik at vi kan vurdere hvilke grep som er nødvendige for å sikre at norske interesser ivaretas best mulig. Som et ledd i dette arbeidet ønsker vi innspill fra alle som opplever at et handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA vil kunne påvirke deres interesser. Vi ber om at eventuelle innspill til analysearbeidet sendes Nærings- og handelsdepartementet innen 19. august 2013.

Trykk her for å gi innspill eller send en e-post til postmottak@nhd.dep.no.


Mer om forhandlingene mellom EU og USA
I november 2011 etablerte EU og USA en høynivågruppe som utarbeidet en rapport som anbefalte at det etableres en «transatlantisk markedsplass» på grunnlag av et omfattende partnerskap for handel og investeringer. EU og USA annonserte i februar intensjonen om å starte forhandlinger om en omfattende handels- og investeringsavtale - et transatlantisk partnerskap (Transatlantic Trade and Investment Parnership – TTIP). Den første forhandlingsrunden er planlagt å finne sted 11. juli. Den uttalte ambisjonen er å fremforhandle et resultat i løpet av 18 måneder, dvs. før den sittende EU-kommisjonen går av i slutten av 2014.

EU og USA har indikert at partnerskapet vil omfatte markedsadgang for varer, tjenester og offentlige anskaffelser, markedsadgang og beskyttelse for investeringer, regelverkssamarbeid med vekt på åpenhet, gjensidig godkjenning og harmonisering av tekniske regler og prosedyrer, og samarbeid om utvikling av globale regler og prinsipper. Et slikt partnerskap vil dermed kunne innebære ikke bare økonomiske fordeler for næringslivet, men også en dypere økonomisk og regulatorisk integrasjon mellom USA og EU.

Ifølge en studie utført for Europakommisjonen, står EU og USA for 30 prosent av verdenshandelen og investeringene dem imellom utgjør ca. 2 800 milliarder euro. Studien anslår at en ambisiøs handels- og investeringsavtale mellom EU og USA vil gi en betydelig økonomisk gevinst for EU (€119 milliarder per år) og for USA (€95 milliarder per år). Det konkluderes videre med at reduksjon i ikke-tariffære handelsbarrierer, sammen med liberalisering av handel med tjenester og offentlige anskaffelser, vil utgjøre opptil 80 prosent av den totale, potensielle gevinst ved en avtale.

For mer informasjon om TTIP: http://www.ustr.gov/ttip (USA) og http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/ (EU)