Historisk arkiv

Starter arbeidet med TFO 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen markerer i dag starten på arbeidet med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2010.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen markerer i dag starten på arbeidet med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2010.
 
- Jeg er glad for at jeg i dag kan annonsere at vi starter arbeidet med TFO 2010, inkludert en høring av underliggende etater om forslaget til ny utlysning. Det er viktig med jevn aktivitet i næringen, og TFO-ordningen er av stor betydning for å sørge for aktivitet i modne områder, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
-Regjeringen er opptatt av å skape forutsigbare rammer for petroleumsindustrien og TFO-ordningen er et effektivt virkemiddel for å oppnå dette, fortsetter olje- og energiministeren.

Etter mer enn 40 år med petroleumsvirksomhet er store deler av norsk sokkel moden. Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til effektiv leting i modne områder der det forventes å bli gjort mange mindre funn som er avhengig av å utnytte eksisterende infrastruktur med begrenset gjenværende levetid for å kunne være lønnsomme. TFO-ordningen er derfor svært viktig for å sikre god ressursforvaltning på kontinentalsokkelen.

Etter at TFO-ordningen ble innført har antall letebrønner gått betydelig opp. I 2008 ble det boret et rekordhøyt antall brønner med 56 påbegynte letebrønner, og det forventes fler i 2009. Dette har også gitt viktig ressurstilvekst.

En global trend av sammenslåinger og oppkjøp i petroleumssektoren ga ved inngangen til dette tiåret færre aktører på norsk sokkel, som fra før av hadde et relativt lavt antall store oljeselskaper. TFO-ordningen gjør det enklere for små aktører og for nye utenlandske aktører å komme seg inn på norsk sokkel. Dette bidrar til mangfold på norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet er nå i startfasen av arbeidet med en stortingsmelding om petroleumsvirksomheten. Det er naturlig at konsesjonssystemet omtales i meldingen slik som i foregående stortingsmeldinger om petroleumsvirksomheten. Innspillene fra den gjennomførte offentlige høringen av TFO-ordningen vil bli brakt inn i arbeidet med meldingen.

TFO-ordningen videreføres i tråd med eksisterende praksis inntil petroleumsmeldingen behandles i Stortinget. Vurderingene av TFO-ordningen forelegges Stortinget i førstkommende petroleumsmelding.