Historisk arkiv

Tiltak som skal sikre personvernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet vil av personvernhensyn be ekomtilbydere i det norske markedet om å legge til rette for at elektronisk kommunikasjon mellom borgere i Norge ikke skal gå via utlandet.

Samferdselsdepartementet vil av personvernhensyn be ekomtilbydere i det norske markedet om å legge til rette for at elektronisk kommunikasjon mellom borgere i Norge ikke skal gå via utlandet. - Gjennom dette tiltaket sørger norske myndigheter for at innenlands elektronisk kommunikasjon, som eksempelvis e-post eller sms-meldinger mellom borgere i Norge, ikke kan overvåkes av andre land, sier statssekretær Hege Solbakken.

Den svenske Riksdagen vedtok 14. oktober enkelte endringer i den svenske overvåkingsloven - den såkalte FRA-loven, oppkalt etter Försvarets radioanstalt (FRA) som er navnet på Sveriges spaningsmyndighet. Opprinnelig trådte FRA-loven i kraft 1. januar i år og er rettet mot elektronisk kommunikasjon som krysser Sveriges grense i kabler Endringene i loven har til hovedhensikt å styrke svenske borgeres rettigheter og integritetsvern i forbindelse med svenske etterretningsmyndigheters signalspaning.

I et møte med representanter for ekomtilbydere i det norske markedet har Samferdselsdepartementet gjort det klart at norsk innenlands kommunikasjon skal være vernet. I møtet ble det invitert til et samarbeid for å tilrettelegge for et slikt vern. Departementet har konkludert med at det er grunn til å be ekomtilbydere i det norske markedet om å tilrettelegge tjenesteproduksjonen slik at kommunikasjon mellom borgere i Norge ikke går via utlandet og potensielt kan bli gjenstand for overvåkning fra andre lands etterretningsmyndigheter.

Dialogen norske myndigheter har hatt med svenske myndigheter om FRA-loven vil fortsette.