Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Norge styrker forskningssamarbeidet med Polen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Et fond på 120 millioner kroner opprettes nå for å styrke forsknings-samarbeidet med Polen. Det polsk-norske fondet er øremerket områdene miljø og helse, og finansieres i hovedsak av Norge gjennom EØS-midlene.

– Det polsk-norske forskningsfondet er et viktig bidrag i vår målsetting om at EØS-midlene skal bidra til økt kontakt og samarbeid mellom Norge og Polen. Mange undervurderer nærheten mellom og potensialet for samarbeid mellom Norge og Polen. Miljø og helse er høyt prioritert av Polen, Norge kan bidra med kunnskap og erfaring i nært samarbeid med polske aktører, sier statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt (Sp) i Utenriksdepartementet.

Norge gir et betydelig bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Polen gjennom EØS-midlene. Blant innsatsområdene som prioriteres i Polen er miljøvern, helse og barn, vern av europeisk kulturarv, regionalt samarbeid og forskning.

 

Prosjekter og seminarer


Forskningsfondet vil finansiere felles polsk-norske prosjekter. Fonds-midler vil bli annonsert én eller to ganger. Målet er at første utlysning kan skje i Polen og Norge før sommeren 2007.

Temaene helse og miljø vil bli beskrevet mer i detalj når fondsmidlene lyses ut. Telemedisin, helseomsorg, epidemiologi, kvalitet på offentlig helsetjeneste, miljøforvaltning, biologisk mangfold, fornybar energi og polarforskning er noen stikkord for hvilke prosjekter som kan støttes.

I tillegg til å finansiere større forskningsprosjekter, gis det støtte til seminarer og workshops som på et bredere felt fremmer polsk-norsk forsknings-samarbeid.

– Vi har tro på at det utvikles prosjekter av høy kvalitet som vil bidra til å heve kvaliteten på både polsk og norsk forskning og styrke vårt samarbeid på dette området, sier Stubholt.

Må ha norsk partner

Polske aktører kan søke om midler fra fondet. De må ha minst én norsk partner for å komme i betraktning. Fondet er på om lag 120 millioner kroner. Polen bidrar med 20 millioner kroner. Resten finansieres av Norge gjennom EØS-midlene. Fondet ledes av et styre med tre norske og tre polske medlemmer. Kunnskaps-departementet oppnevner de norske styremedlemmene.

Polen er det desidert største mottakerlandet av EØS-midler, og mottar nær halvparten av midlene – mer enn 4,4 milliarder kroner. Ordningene varer til april 2009, men utbetalinger kan skje til april 2011. Hittil har Norge godkjent rundt 80 polske søknader om støtte for til sammen 1,3 milliarder kroner.


Fakta om EØS-midlene og Polen:

  • Gjennom EØS-midlene gir Norge et betydelig bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller Polen. Blant innsatsområdene som prioriteres i Polen er miljøvern, helse og barn, vern av europeisk kulturarv og regionalt samarbeid.
  • Polen er det desidert største mottakerlandet av EØS-midler, og mottar nær 50 prosent av midlene (558 millioner euro eller over 4,4 milliarder kroner). Ordningene varer til april 2009, men utbetalinger kan skje til april 2011.
  • Per 20. februar 2007 har Norge godkjent rundt 80 prosjektsøknader for mer enn 1,3 milliarder kroner. Til sammen har polske myndigheter oversendt 170 søknader til giversiden etter første utlysningsrunde.
  • Blant de 170 søknadene har over ti prosent norsk samarbeidspartner. Det er særlig er innen kunnskaps- og forskningsinstitusjoner at det etableres formelle partnerskap med polske søkere.
  • Andre utlysningsrunde i Polen er i gang og har søknadsfrist 16. april. Blant innsats-områdene som støttes er miljøvern, Schengen/justis og bevaring av europeisk kulturarv. Med denne utlysningen er 80 prosent av EØS-midlene Polen mottar gjort tilgjengelig.
  • Et polsk såkornfond ble opprettet i desember 2006 for å stimulere til prosjekt-samarbeid mellom norske og polske partnere. Såkornfondet har på kort tid blitt svært populært.
  • I tillegg til støtte til enkeltprosjektet opprettes det flere fond i Polen. Det polske fondet for frivillige organisasjoner (NGO-fondet) lanseres våren 2007. Det er på over 300 millioner kroner og har tre fokusområder: i) demokrati og det sivile samfunn, ii) miljøvern og bærekraftig utvikling, iii) sosial inkludering. Det polske NGO-fondet er det største i sitt slag, og gjør Norge til en av de største bidragsyterne til å styrke det sivile samfunn i Sentral-Europa.
  • Det arbeides også med å opprette et stipendfond og et kulturutvekslingsfond finansiert av EØS-midler i Polen.


Nyttige lenker:

Informasjon om EØS-midlene

Oversikt over godkjente prosjekter