Historisk arkiv

Dagsrapport fra FN, tirsdag 25. september - dag 2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Høydepunktet på dag to under FNs generalforsamling var åpningen av generaldebatten - med blant annet USAs president Barack Obama på talerstolen.

Det er full rulle i FN på den andre dagen av høynivåuka. Her kan du lese mer om:

  • Høydepunktet: Når Ban, Obama og andre statsledere holder tale i FN.
  • Kvinner er viktig for nedrustning, sa utenriksministeren på toppmøtet der deltakerne forpliktet seg til å styrke kvinners deltakelse for rustningskontroll.
  • Hvordan hindre voldtekt i krig? Utenriksminister Eide var med på møte om å forebygge voldtekter i krig og konflikter, og rettferdighet for ofrene.
  • FNs fredsbyggingskommisjon understreket betydningen av fredsbygging for å sikre varig fred og bærekraftig utvikling. Også her ble kvinners rolle understreket.
  • Hvilken plan har verden for internasjonal utvikling når FNs tusenårsmål går ut på dato? Bærekraft og rettferdig fordeling, mente utviklingsminister Holmås.

Se flere bilder fra høynivåuka her.

Høydepunktet: Generaldebatten

Utenriksminister Espen Barth Eide, utviklingsminister Heikki Holmås og FN-ambassadør Geir O. Pedersen sitter på Norges plasser under generaldebatten i FN. (Foto: Hansine Korslien/ FN-delegasjonen)

Åpningen av generaldebatten i FN er høydepunktet i FN-året. Storsalen er proppfull når generalsekretæren, presidentene i Brasil og USA starter debatten med hvert sitt innlegg. Generalsekretær Ban Ki-moon kom også i år inn på de fleste store spørsmålene på den internasjonale dagsorden. Det han vil huskes best for var hans sterke oppfordring til verdens ledere om å lytte mer til sin egen befolkning. I en urolig verden i stadig endring haster det med å finne løsninger. Tiden er ikke på vår side. Ban forsikret om at han ønsker en effektiv styring av FN, men advarte mot detaljstyring av FN-sekretariatet fra medlemslandene. 

Les talen til Ban Ki-moon her

FN-sjef Ban Ki-moon hilser på USAs president Barack Obama under generaldebatten i FN. (Foto: UN Photo/Rick Bajornas)

I likhet med i fjor var det en kvinne, Brasils president Dilma Rousseff, som var først ute blant FNs medlemsland til å holde innlegg. Likestilling og styrking av kvinners stilling var også et sentralt budskap i hennes tale. Hun kom inn på behovet for grunnleggende reformer i den globale styringen av verdensøkonomien og at FNs sikkerhetsråd må tilpasses nye realiteter.

USAs president Barack Obama tok utgangspunkt i drapet på den amerikanske ambassadøren i Libya, Chris Stevens. Mesteparten av Obamas tale var viet kampen mot ekstremisme og vold, og han understreket at demokrati, menneskerettigheter og toleranse er grunnleggende forutsetninger for fremskritt og utvikling. Til tross for opptøyer i flere muslimske land i det siste, så Obama optimistisk på fremtiden og trakk særlig frem utviklingen i Myanmar som oppløftende.  I likhet med i fjor rettet Obama krass kritikk mot både Syrias omfattende og grove brudd på menneskerettigheter og Irans atomprogram.

Les talen til Obama her.

Så langt er det vanskelig å peke på et bestemt tema som har satt dype spor på årets generaldebatt. Midtøsten og spesielt konflikten mellom palestinere og Israel har de siste årene dominert generaldebatten. Dette har så langt ikke vært tilfellet i år, selv om de fleste land har omtalt spørsmålet i sine innlegg som en av flere saker. Flere land etterlyste reform av Sikkerhetsrådet. Mange kom naturlig nok inn på utviklingen i Syria, hvor emiren av Qatar, sjeik al-Thani, tok til orde for at arabiske land skal engasjere seg militært for å hindre nye blodbad i Syria. Men det var også stor oppmerksomhet om Vest-Afrika og Sahel-området. Generelle sosiale og økonomiske spørsmål gikk igjen i de fleste innlegg, som finanskrisen, miljø, klima og ikke minst helse. Noen land trakk frem en rekke saker de er særlig opptatt av. For andre ble ett eller to spørsmål altoverskyggende. Et eksempel er det kypriotiske innlegget som nesten utelukkende dreide seg om situasjonen i landet og kritikk av Tyrkia. Et annet eksempel var Georgias kraftige verbale angrep på Russland.  

 

Kvinner og nedrustning

Utenriksminister Espen Barth Eide deltok på møte om kvinner og nedrustning. (Foto: Hilde Klemetsdal, UD)

Tirsdag arrangerte Trinidad og Tobago et toppmøte om å styrke kvinners rolle for nedrustning og ikke-spredning av atomvåpen. Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet handler om å engasjere kvinner sterkere i alle deler av sikkerhetspolitikken. Mye er gjort på dette feltet, men mye gjenstår fremdeles på nedrustningsområdet. Utenriksminister Espen Barth Eide holdt et av hovedinnleggene. Utenriksministeren støttet sterkt opp om å styrke likestillingen på nedrustningsområdet. Han viste til viktige erfaringer fra humanitær nedrustning hvor kvinner spilte en meget aktiv rolle i å få forhandlet frem Minekonvensjonen og Klasevåpenkonvensjonen. Øvrige talere i panelet var utenriksministrene i Trinidad og Tobago, Jamaica, Australia, FNs høyrepresentant for nedrustning Angela Kane og Anna McDonald i hjelpeorganisasjonen OXFAM. De undertegnet en erklæring hvor de forplikter seg til å styrke kvinners deltakelse i prosesser for rustningskontroll.

 

Hvordan hindre voldtekt i krig?

Utenriksministeren var blant innlederne da Storbritannias utenriksminister William Hague inviterte til toppmøte om forebygging av voldtekter i krig og konflikter, og rettferdighet for ofrene. Hague lanserte i mai i år "Preventing Sexual Violence Initiative". Han forplikter seg til å få med de åtte ledende industrinasjonene i verden, Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia, Canada og Russland (G8) når Storbritannia tar over formannskap i G8 neste år. Han vil også i løpet av 2012 sende ut ekspert-team for å hjelpe til med etterforsking og straffeforfølgning.

UN Womens leder, Michelle Bachelet, la vekt på kvinners politiske og økonomiske deltakelse. Nobelprisvinner Leymah Gbowee fra Liberia trakk fram grasrotorganisasjonene og kvinnene på bakken. Det er de som kan gjøre en forskjell og få det internasjonale samfunnets støtte. Nok en Nobelprisvinner, Jody Williams, snakket om sin egen erfaring med seksuelle overgrep og manet til sterkere ansvarliggjøring av overgriperne. Hun viste til den globale kampanjen mot voldtekt i krig, inspirert av kampanjene mot miner og klaseammunisjon. Patrick Cammaert sa at fredsbevarende tropper må få opplæring og trening for å kunne forebygge og beskytte mot seksualisert vold, og at flere kvinner må inn i tropper og politi. Bosnias utenriksminister sa at landets ferske historie forpliktet dem til å jobbe internasjonalt mot seksualisert vold.

Utenriksminister Eide viste til at historien fra Bosnia nå gjentar seg i Syria. Han understreket at voldtekt i krig er en forbrytelse og et sikkerhetsspørsmål. Han la vekt på at både menn og kvinner må engasjere seg for å endre negative kjønnsrelasjoner, i alle samfunn, og viste til studiene han tok initiativet til i Forsvaret om maskulinitet. Statssekretærer fra Canada, Australia og Brasil, samt USAs kvinneambassadør, Verveer, støttet alle initiativene fra Storbritannia.

Human Rights Watch trakk fram kvinners manglende deltakelse i fredsprosesser, og viste også til den godt dokumenterte seksuelle volden i Syria. Dr. Mukwege ved Panzi-sykehuset i DR Kongo ba det internasjonale samfunnet om å være modige.

- Vår sivilisasjon beveger seg bakover. Ikke bare på grunn av voldtektene som fortsetter i DR Kongo og Syria, men på grunn av den vedvarende stillheten fra det internasjonale samfunn, sa han.

FNs nye spesialrepresentant mot seksualisert vold, Bangura, sa at nasjonale og lokale nivåer må engasjeres i større grad og at fordommene må flyttes fra ofrene til overgriperne. 

Fredsbygging

Bangladesh leder FNs fredsbyggingskommisjon. De arrangerte tirsdag et toppmøte, som vedtok en erklæring som understreker betydningen av fredsbygging for sikre varig fred og bærekraftig utvikling. Et positivt trekk ved denne erklæringen er vektlegging av kvinners rolle for å forebygge konflikter og støtte opp om vanskelige fredsprosser. Flere land understreket at likestilling er viktig for varig fred. Det var også det sentrale budskapet til utviklingsminister Heikki Holmås. Han fremhevet også samordnet FN-innsats i å bistå land som går gjennom vanskelige fredsprosesser. Den virkelige testen er om FN faktisk kan gjøre en forskjell for de aktuelle landene og befolkningen. Et tredje poeng var å få nok ressurser til fredsbygging. Holmås annonserte at Norge vil bidra med 30 millioner kroner til FNs fredsbyggingsfond i 2012. Generalsekretær Ban fokuserte på nasjonalt eierskap, likestilling, bekjempelse av korrupsjon og at FN opptrer langt mer enhetlig på landnivå.

 

Internasjonal utvikling: En plan videre

Generalsekretær Ban Ki-moon har satt ned en egen arbeidsgruppe med toppledere som Storbritannias statsminister Cameron i spissen for å se på agendaen for internasjonal utvikling etter 2015. Da går FNs tusenårsmål ut på dato. Utviklingsminister Heikki Holmås deltok sammen med hjelpeorganisasjoner, forskere, Bill og Melinda Gates-stiftelsen, ungdom og lederen for FNs utviklingsprogram (UNDP), Helen

Utviklingsminister Heikki Holmås slår et slag for at rettferdig fordeling og likestilling blir med når verden skal sette seg nye mål for utvikling etter at tusenårsmålene går ut på dato i 2015. (Foto: Svein Bæra, UD)

Clark. De var enige om at det viktigste er at de nåværende tusenårs-målene nås innen fristen i 2015. Samtidig må vi legge en plan for fremtiden. Menneske-rettigheter, rettferdig fordeling, bærekraftig utvikling og kampen mot fattigdom vil fortsatt være viktige tema når nye utviklingsmål diskuteres. Kvinner og jenters rettigheter ble også understreket. Temaene er dessverre ikke nye. Utfordringen blir å finne en måte å jobbe på slik at vi får mer framgang. Ny teknologi og nye partnerskap med privat sektor og lokale myndigheter kan bidra til dette. Det er også avgjørende at en ny utviklingsagenda engasjerer og mobiliserer ungdom.

- Bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon er to sider av samme sak, sa utviklingsminister Holmås.

Derfor bør vi utvikle ett sett mål, ikke to forskjellige der bærekraft og utvikling er skilt fra hverandre.

Holmås sa også at økonomisk utjevning, mobilisering og fordeling av økonomiske ressurser innad i hvert land må prioriteres. Korrupsjon og ulovlig kapitalflyt må bekjempes. 

Helse og utenrikspolitikk

Utenriksminister Espen Barth Eide deltok tirsdag på et møte om betydningen av helse på den internasjonale utviklingsdagordenen etter at FNs tusenårsmål går ut på dato i 2015. Norge, Frankrike og fem andre land tok for seks år siden initiativ til å løfte frem sammenhengen mellom utenrikspolitikk og global helse.

Det var enighet om å fokusere på å nå tusenårsmålene om helse de siste tre årene før 2015, men også at det er viktig å jobbe for nye utviklingsmål for helse. Utenriksminister Eide påpekte initiativet de sju landene har tatt også må fremme helse overalt der de nye mål for bærekraftig utvikling blir drøftet. Spørsmålet om universell helsedekning er noe som bør følges opp. Flere i gruppen understreket at det er viktig med allmenn tilgang til helsetjenester, ikke bare for folks helse, men også i kampen mot fattigdom og for bærekraftig vekst.  De sju landene vil seinere i år presentere en resolusjon om universell helsedekning i et utenrikspolitisk perspektiv for FNs generalforsamling. 

Forebygging av katastrofer og økt motstandskraft

Klimaendringer gjør at katastrofer som tørke og flom kommer oftere enn før. Dette må land og lokalsamfunn motvirke. Skal man unngå at nød og humanitære kriser som følge av tørke og flom skjer gang på gang, må vi bygge motstandskraft og jobbe forebyggende. Humanitær innsats og utviklingsarbeid må jobbe mer og bedre sammen for å få dette til. Det viktigste er imidlertid at myndigheten i land som blir rammet prioriterer forebyggende arbeid. Rockefeller Foundation, USAID, EU, FN (OCHA og UNDP) og ikke minst den regionale afrikanske organisasjon IGAD var alle enige om at alle må jobbe bedre og med mer kraft for å redusere sårbarhet og øke motstandskraften til lokalsamfunn og land. Amadou A. Diallo fra presidentens kontor i Niger trakk fram bedre landbruksproduksjon, bedre infrastruktur på landsbygda, matsikkerhet og ernæring som sentrale element i Nigers strategi for økt motstandskraft i lokalsamfunn.

Utviklingsminister Holmås uttrykte stor anerkjennelse til det arbeidet Niger gjør på dette området. Holmås sa at det internasjonale samfunn må bli bedre til å støtte land som prioriterer forebyggende tiltak. USAIDs leder Rajiv Shah fortalte om tilfeller der jenter giftes bort stadig tidligere som følge av synkende matsikkerhet i områder som rammes av tørke.

Utenriksminister Espen Barth Eide utenfor FNs hovedkvarter. (Foto: Hansine Korslien, FN-delegasjonen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guatemala vil ha ny tilnærming i kampen mot narkotika

Guatemalas president Molina holdt tirsdag et møte hvor han informerte om en ny tilnærming i narkotikapolitikken. Han fremholdt at dagens forbudslinje ikke har vært vellykket og at det var nødvendig å søke andre og alternative måter å håndtere dette samfunnsproblemet på. Han mente svaret lå et sted mellom en totalt liberal linje og dagens forbud. Han understreket at Guatemalas syn ikke nødvendigvis ville innebære noen legalisering, men det skinte gjennom at dette kunne være en del av løsningen. I sin tale til generalforsamlingen onsdag vil han fremme to konkrete forslag:

  1. Etablere en egen gruppe som kan jobbe videre med dialog og forskning rundt narkotikabekjempelse.
  2. Fornye og oppdatere narkotikakonvensjonen fra 1961.

Molina mente konvensjonen var skrevet med det mål for øyet å få utslettet narkotika, noe som ikke er et realistisk mål. Derfor er det behov for å gjøre større endringer med mer vekt på regulering og kontroll. Med unntak av Nicaraguas utenriksminister som helhjertet støttet initiativet, var det ingen andre som tok ordet.

Amerikansk arrangement om forkjempere for menneskerettigheter

Lifeline-fondet støtter menneskerettighetsforkjempere i sårbare situasjoner. Norge er blant bidragsyterne og deltok på et møte der representanter fra sivilt samfunn fra Sudan, Venezuela, Russland og Jemen delte sine erfaringer. I dialog med flere utenriksministre fra land som støtter fondet, fortalte de at de opplever særlig økte restriksjoner i nasjonal lovgivning for å begrense jobben til frivillige organisasjoner og sivilt samfunn. Sverige etterlyste bedre rapportering av resultater for å kunne bidra med mer støtte. Det ble holdt engasjerte innlegg om hvor viktig det er med rask og effektiv støtte til truede forkjempere for menneskerettigheter over hele verden. Flere viste også til Obamas tale til FN tidligere samme dag. 

Møte med FNs utviklingsprogram (UNDP)

Utviklingsminister Holmås møtte tirsdag lederen for FNs utviklingsprogram (UNDP) Helen Clark. To hovedsaker dominerte møtet:

  1. Norges forventninger til et mer spisset og strategisk UNDP,
  2. arbeidet med å definere tusenårsmålene etter 2015.

I tillegg omtalte Holmås og Clark arbeidet med Ett FN på landnivå og regjeringens energi -og klimainitiativ.

Møte med FNs industrielle organisasjon (Unido)

Utviklingsminister Holmås møtte også sjefen for FNs industrielle organisasjon (Unido) Kandeh Yumkella. Han ble nylig FNs generalsekretærs spesialrepresentant for bærekraftig energi og leder initiativet for bærekraftig energi. Yumkella orienterte om sine planer for etableringen av organisasjonen og arbeidsprogrammet. Han så frem til videre samarbeid med Norge. Holmås viste til norsk engasjement for å støtte opp om generalsekretær Bans initiativ om bærekraftig energi for alle og forsikret at dette vil fortsette. Til slutt orienterte Yumkella om situasjonen i sitt hjemland Sierra Leone som nylig har funnet store forekomster av jernmalm og olje. Dette vil stille landet overfor store utfordringer, og kan forårsake en ny konflikt. De norske erfaringene med forvaltning av naturressurser ble fremhevet.

Møte med Myanmar

Utenriksminister Eide møtte Myanmars president Thei Sein, og minister Soe Thane. Kapasitetsbygging, økonomisk utvikling og fordeling var blant temaene som ble diskutert, i tillegg til fremskritt i den demokratiske reformprosessen. Thei Sein takket Norge for utviklingssamarbeidet med Myanmar, som en ledende støttespiller i en viktig fase på Myanmars vei mot demokratisering.

Møte med Indonesia 

Indonesias utenriksminister Marty Natalegawa gratulerte Espen Barth Eide med utnevnelsen som Norges nye utenriksminister. (Foto: Hansine Korslien, FN-delegasjonen)

Utenriksminister Eide møtte Indonesias utenriksminister Marty Natalegawa tirsdag. Samtalen fokuserte på samarbeidet og forholdene mellom Norge og Indonesia, spesielt om globale spørsmål som helse og tusenårsmålene, samt utviklingen i Myanmar.

Møte med Etiopia

Utenriksminister Eide møtte Etiopias fungerende utenriksminister Gebrekirstos for å diskutere situasjonen på Afrikas Horn. Utenriksministrene diskuterte konflikten mellom Sudan og Sør-Sudan og konstaterte at situasjonen fortsatt er vanskelig. Derimot er det en positiv utvikling i Somalia med valg av nytt parlament og president. En viktig faktor for denne positive utviklingen er en felles og koordinert internasjonal innsats over tid. Betydningen av et fortsatt godt samarbeid og god politisk dialog mellom Norge og Etiopia ble understreket av begge.

Møte med Liberia

Fredsprisvinner og president i Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, møtte utviklingsminister Heikki Holmås i New York. Norge bidrar med oppbygging av ren energi i Liberia. (Foto: Svein Bæra, UD)

Utviklingsminister Heikki Holmås møtte Liberias president og fredsprisvinner Ellen Johnson Sirleaf. for å diskutere det bilaterale samarbeidet om utbygging av vannkraft i Liberia, hvor Norge med å gjenoppbygge et kraftverk som ble ødelagt under borgerkrigen i landet og som skal etter planen stå ferdig i 2015. President Sirleaf understreket at kraftutbyggingsprosjektet var hennes regjerings fremste prioritet. Presidenten beskrev også en rekke andre utfordringer landet sto overfor, men hadde en klar ambisjon om å gjøre Liberia uavhengig av bistand innen 2030. Utviklingsminister Holmås bekreftet på sin side Norges sterke støtte til utviklingen i Liberia og åpnet for ytterligere bistand, slik som å definere landets kontinentalsokkel. Holmås tok avslutningsvis opp meldinger om at Liberia vurderer å innføre en lov som forbyr homofili. President Ellen Johnson Sirleaf avviste at slike lovforslag ville bli vedtatt da dette stred imot Liberias grunnlov som forbyr enhver form for diskriminering.

Ny leder for FNs avdeling for økonomisk og sosial utvikling

Utviklingsminister Heikki Holmås og Wu Hongbo i engasjert samtale om økonomiske og sosiale spørsmål. (Foto: Astrid Ajamay, UD)

Wu Hongbo fra Kina ble nylig FNs visegeneralsekretær for økonomiske og sosiale spørsmål. Hans avdeling har ansvar for oppfølgingen av FNs toppmøte om bærekraftig utvikling (Rio+20). Han skal også støtte FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc), FNs arbeid med urfolk og med personer med funksjonshemming. Utviklingsminister Holmås presenterte Norges syn på den framtidige globale utviklingsagendaen. Han framhevet betydningen av energi for alle, kvinners rettigheter og likestilling, rettferdig fordeling i og mellom land og betydningen av å integrere bærekraftig utvikling og en ny utviklingsagenda etter 2015. Holmås bekreftet norsk støtte til å forbedre FNs arbeid med økonomiske og sosiale spørsmål.

- Vi legger stor vekt på et mer effektivt FN ute i felt. FNs forskjellige organisasjoner må bli bedre til å jobbe sammen, sa Holmås.

Det var Wu enig og han var glad for norsk støtte til FNs utviklingsarbeid. Samtidig viste Wu til at det er mange FN-organisasjoner og enheter, og ba om tålmodighet. Holmås understreket at Norge ønsker å jobbe sammen med Wu og hans avdeling om rettighetene til urfolk og personer med funksjonshemming.