Historisk arkiv

Norge undertegnet Nagoya-protokollen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har undertegnet Nagoya-protokollen til konvensjonen om biologisk mangfold, den viktigste globale miljøavtalen siden årtusenskiftet.

- Det er gledelig at det internasjonale samfunn er blitt enige om denne protokollen som regulerer viktige globale miljøspørsmål, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Protokollen vil styrke arbeidet med å bevare det biologiske mangfoldet og innfri Ambassadør og nestleder ved den norske FN-delegasjonen, Tine Mørch Smith, undertegner protokollen på Norges vegne. Foto: FN-delegasjonenFNs tusenårsmål. Protokollen bekrefter at genressurser er underlagt statens suverenitet. Den øker rettssikkerheten for både brukere og tilbydere av genressurser, og den inneholder bestemmelser om tradisjonell kunnskap.

- Denne avtalen vil gjøre u-landene bedre rustet til å oppnå avtaler om rettferdig fordeling. Det er lett å tenke seg hvor avgjørende det vil være for fattige land i Afrika, Sør-Amerika og Asia å sikre seg inntekter når store selskaper bruker deres natur til å utvikle for eksempel medisiner og kosmetikk. Dette er en milliardindustri, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Marin bioprospektering er et viktig satsingsområde i regjeringens nordområdestrategi og det arbeides med å utarbeide forskrifter om blant annet tilgang til norske genressurser. Protokollen vil også bidra til at norske regler om våre genressurser blir respektert i utlandet. Naturmangfoldloven inneholder allerede regler om bruk av utenlandske genressurser i Norge. Dette gjør Norge til et foregangsland på området.

Protokollen ble vedtatt på Partsmøtet for konvensjonen om biologisk mangfold i Nagoya i Japan 29. oktober 2010. Det har tatt seks år å komme frem til enighet om protokollen. Norge har vært blant pådriverne for forhandlingene og spilte en aktiv rolle under forhandlingene som startet i 2004. Miljø- og utviklingsminister Solheim var en av fire tilretteleggere for sluttforhandlingene i Japan.

Norge er det 19. landet som undertegner Nayoya-protokollen. Det skjedde på en seremoni i New York 11. mai. Det arbeides med norsk ratifikasjon av protokollen. Protokollen vil tre i kraft når 50 stater har ratifisert avtalen.

For mer informasjon se: