Historisk arkiv

Offentlige anskaffelser i WTO. GPA-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Avtalen om offentlige innkjøp (GPA), som ble inngått i 1994 og trådte i kraft i 1996, er en plurilateral avtale og omfatter 41 av WTOs medlemmer: EU, Island, Liechtenstein, Norge, Sveits, Canada, USA, Israel, Japan, Korea, Hong Kong, Singapore og Nederlandsk Aruba, Taiwan og Armenia.

Bakgrunn

Avtalen om offentlige innkjøp (GPA), som ble inngått i 1994 og trådte i kraft i 1996, er en plurilateral avtale og omfatter 41 av WTOs medlemmer: EU, Island, Liechtenstein, Norge, Sveits, Canada, USA, Israel, Japan, Korea, Hong Kong, Singapore og Nederlandsk Aruba, Taiwan og Armenia.

Hovedmålsettingen med GPA-avtalen er å oppnå større grad av åpenhet og konkurranse om offentlige anskaffelser og at lovgivning og praksis i medlemslandene baseres på prinsippene om nasjonal behandling og ikke-diskriminering. Avtalen angir prosedyreregler for leveringer til det offentlige, deriblant for anbud og kontraktstildelinger. Leverandører gis klageadgang i de medlemslandene som er omfattet av avtalen og sikrer partene rett til å bringe eventuelle saker inn for WTOs tvisteløsningsmekanisme. Avtalen inneholder også bestemmelser om overgangsordninger for utviklingsland som ønsker å bli medlem av avtalen.

Avtalens vedlegg (nasjonale bindingslister) angir dekningen for hvert enkelt land, dvs. hvilke varer og tjenester og offentlige enheter som er omfattet av avtalen, samt hvilke terskelverdier som skal gjelde. WTO har en egen komité som følger opp og reviderer avtalen.

Den reviderte GPA-avtalen

Forhandlingene om å revidere GPA-avtalen ble avsluttet med en politisk avtale 15. desember 2011. Avtalen ble formelt vedtatt 30. mars 2012.

Formålet med revisjonen av GPA har vært å forbedre og forenkle selve avtalen og utvide avtalens dekningsområde, dvs. forbedre adgangen til det enkelte lands offentlig innkjøpsmarkeder. Den reviderte avtalen innebærer at offentlige anskaffelsesmarkeder i større grad åpnes for internasjonal konkurranse. Dette vil bidra til mer effektive offentlige anskaffelser. Avtalen vil i større grad enn tidligere bidra til harmonisering av nasjonale regelverk og praksis, noe som vil gjøre det enklere for norske leverandører å delta i anskaffelser i andre GPA-land. Samtidig forventes den reviderte avtalen å få positive konsekvenser for norsk næringsliv ved at norske leverandører og eksportbedrifter vil få betydelig økt adgang til markeder utenfor EØS-området.

Da Norge allerede har et meget åpent innkjøpsregime gjennom EØS-regelverket, innebærer den reviderte avtalen kun mindre justeringer i forhold til eksisterende GPA-forpliktelser. Den utvidede adgangen til det norske marked i GPA betyr i praksis at leverandører i GPA-land langt på vei vil få tilgang til de samme anskaffelser som leverandører i EØS-land.

Det antas at inngåelsen av den reviderte GPA-avtalen vil forenkle tiltredelsesforhandlingene med nye land. Det forhandles nå med en rekke WTO-land, deriblant Kina, Ukraina og New Zealand om tiltredelse til GPA-avtalen.  Flere land er observatører til avtalen, deriblant India og Malaysia. Dersom flere nye land tiltrer avtalen, vil det bety en utvidelse av markedsadgangen for norske leverandører.

November 2012