Historisk arkiv

Menneskerettigheter: Handlingsplaner og årsrapporter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Rapport om menneskerettighetenes plass i Norges utenriks- og utviklingspolitikk

Utenriksdepartementets rapport om Norges internasjonale arbeid med menneskerettigheter synliggjør Norges innsats for å møte viktige internasjonale problemer og utviklingstrekk av betydning for menneskerettighetenes gjennomføring. Rapporten dekker perioden januar 2006 – juni 2009, men gir ingen uttømmende oversikt over det arbeidet som har vært gjort.

Handlingsplan for menneskerettigheter

St.meld. nr. 21 (1999-2000) Menneskeverd i sentrum, Handlingsplan for menneskerettigheter, ble godkjent i statsråd 17.12.1999. Da handlingsplanen ble fremlagt var det ikke siden 1977 gitt noen samlet framstilling av norsk menneskerettighetspolitikk i stortingsmeldings form (St.meld. nr. 93 for (1976-77)). I sin innstilling til Handlingsplanen, Innst. S. nr. 23 (2000-2001) ga Utenrikskomiteen uttrykk for støtte til hovedtrekkene i Handlingsplanen. Stortingsdebatten 14. november 2000 viste at det var tilsvarende støtte i Stortinget.

Handlingsplanen har dekket årene 2000-2004 og inneholdt 341 konkrete tiltak av nasjonal og internasjonal karakter. Fagdepartementene har vært ansvarlige for å gjennomføre tiltakene på deres respektive ansvarsområder. Årsrapport om Norges innsats for menneskerettigheter 2004/2005 markerer sluttføringen av arbeidet med Handlingsplanen. Som et supplement til årsrapporten er det utarbeidet en matrise med informasjon om gjennomføring av handlingsplanens tiltak. En forenklet versjon av denne er inntatt som vedlegg til årsrapporten for 2004/2005.

Årsrapporter om Norges innsats for menneskerettighetene

Utenriksdepartementet har gjennom Årsrapport om Norges innsats for menneskerettighetene hatt ansvaret for rapportering om oppfølgingen av handlingsplanen for menneskerettigheter.

Andre handlingsplaner av relevans for menneskerettighetene

Det er utviklet flere handlingsplaner av menneskerettslig relevans på sektorbegrensede områder. Handlingsplanene presentert nedenfor illustrerer denne praksisen uten å gi en uttømmende liste over relevante handlingsplaner.

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006)

Handlingsplan mot handel med barn og kvinner (2003-2005)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2004-2007) (PDF bokmål) (HTML bokmål)

Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter (2003-2010) (PDF bokmål) (HTML bokmål) (PDF English)

Likeverdig utdanning i praksis. Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009 (PDF bokmål) (PDF English)

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (2005-2009) (PDF bokmål) (HTML bokmål)

Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet (2004-2007) (PDF bokmål)

Strategi for kvinne- og likestillingsrettet utviklingssamarbeid (1997-2005) (html bokmål)

For å kunne åpne PDF-filer må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html