Erklæring fra EU-formannskapet i anledning Det internasjonale atomenergibyrås resolusjon av 12. februar 2003 om Nord-Korea (24.02.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning Det internasjonale atomenergibyrås resolusjon av 12. februar 2003 om Nord-Korea (24.02.03)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA) 12. februar 2003 vedtok en resolusjon der det fastslås at Nord-Korea har brutt sine forpliktelser, og at Atomenergibyrået ikke lenger er i stand til å utføre sin kontrolloppgave i samsvar med sikkerhetskontrollavtalen med Nord-Korea og innenfor rammen av ikke-spredningsavtalen, og der IAEAs generaldirektør anmodes om å rapportere disse forhold til Sikkerhetsrådet.

Den europeiske union mener Sikkerhetsrådet kan gi et nyttig bidrag til en diplomatisk løsning av saken på bakgrunn av rådets ansvar for å opprettholde freden og sikkerheten internasjonalt. Den europeiske union oppfordrer videre Nord-Korea til å avstå fra ytterligere tiltak som kan forverre situasjonen.

Den europeiske union gjentar at den er fast bestemt på å bidra til en fredelig løsning. Den står i nær kontakt med alle de berørte landene, og planlegger å sende en delegasjon på høyt nivå til Pyongyang når forholdene ligger til rette for det, med sikte på å få løst det foreliggende problemet.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.