Erklæring fra EU-formannskapet i anledning sikkerhetsavtalen inngått 24. september mellom Sudans regjering og Det sudanske folks frigjøringsbevegelse/hær, SPLM/A (25.09.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning sikkerhetsavtalen inngått 24. september mellom Sudans regjering og Det sudanske folks frigjøringsbevegelse/hær, SPLM/A (25.09.03)

Den europeiske union ser med glede på den avtale om sikkerhetsordninger som ble inngått 24. september mellom en delegasjon fra Sudans regjering under ledelse av første visepresident Ali Osman Taha og en delegasjon fra SPLM/A anført av lederen John Garang. Den inngåtte avtalen og de to ledernes personlige engasjement lover godt med henblikk på å fortsette forhandlingene om de spørsmål som gjenstår.

Den europeiske union oppfordrer partene til å gripe anledningen og gjøre sitt ytterste for å komme fram til en endelig og fullverdig avtale.

Den europeiske union bekrefter på nytt at den er rede til å bistå partene med den praktiske gjennomføringen av fredsavtalen og til å følge Sudan på veien mot sikring av freden og menneskerettighetene, mot demokrati og utvikling.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.