Erklæring fra EU-formannskapet i anledning forlengelsen av overgangsperioden i Den demokratiske republikken Kongo

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning forlengelsen av overgangsperioden i Den demokratiske republikken Kongo

(24.06.05) Den europeiske union har merket seg at de to kamrene i Den demokratiske republikken Kongos nasjonalforsamling har vedtatt å forlenge overgangsperioden med seks måneder fra og med 1. juli 2005, og at den internasjonale komiteen til støtte for overgangsprosessen (CIAT) har anmodet om at denne forlengelsen må følges av større effektivitet og besluttsomhet fra overgangsinstitusjonenes side.

Den europeiske union oppfordrer samtlige parter til å rette seg etter dette vedtaket, som er i tråd med bestemmelsene i den fredsavtalen som ble undertegnet i desember 2002, og som bør gjøre det mulig å avholde valg under forhold som tilfredsstiller de logistiske og sikkerhetsmessige krav. Den europeiske union oppfordrer innstendig overgangsinstitusjonene, de politiske partiene og sivilsamfunnet til å samarbeide om å gjennomføre frie, åpne og demokratiske valg. Den oppfordrer videre den politiske opposisjonen til å bidra til prosessen ved å innta en konstruktiv rolle i en atmosfære preget av sosial ro. Den europeiske union vil i den forbindelse minne om formannskapets konklusjoner, som ble vedtatt på møtet mellom EUs stats- og regjeringssjefer i Brussel 16. og 17. juni i år.

Den europeiske union har merket seg tidsplanen som den uavhengige valgkommisjonen (IEC) har vedlagt sin begrunnede anmodning. EU støtter det kongolesiske folks legitime ønske om at det avholdes valg snarest mulig og under gunstigst mulige forhold, og oppfordrer innstendig de kongolesiske myndigheter og alle berørte institusjoner til nøye å overholde den nye tidsplanen for valget. Den europeiske union vil i denne forbindelse understreke at det er opp til de kongolesiske myndigheter å få fortgang i forberedelsene til valget og til gjennomføringen av overgangsprosessen for øvrig, f.eks. reformen innenfor sikkerhetssektoren. Den europeiske union vil på denne bakgrunn minne samtlige parter om at overgangsprosessen må være sluttført senest innen 30. juni 2006. Når det gjelder valgprosessen, noterer EU med tilfredshet at velgerregistreringen er kommet i gang i Kinshasa, og henstiller til de kongolesiske myndigheter å trappe opp kontakten med befolkningen. I denne nye fasen av overgangsprosessen er det viktig at representantene for alle partier får anledning til å uttale seg uten å bli utsatt for trusler, og at mediene opptrer upartisk og ivaretar informasjonsmangfoldet.

Den europeiske union oppfordrer alle berørte parter til å ta sin del av ansvaret for å få trappet opp forberedelsene til valget, og til å arbeide for en effektiv gjennomføring av bestemmelsene i den samlede og altomfattende avtalen. Videre er det viktig at alle krefter nå settes inn på å fremme prinsippene om åpenhet og godt styresett for å sikre demokratiet og rettsstaten. Den europeiske union vil følge denne prosessen nøye.

Den europeiske union gjentar at dens støtte til overgangsprosessen avhenger av at bestemmelsene i Pretoria-avtalen overholdes, og av at de kongolesiske aktørene klart forplikter seg til, innenfor rammen av godt styresett – særlig hva angår forvaltningen av de statsansattes og hærens lønninger –, å arbeide for en fullt ut vellykket overgang. Den europeiske union støtter i den forbindelse forslaget fra FNs generalsekretær om å opprette et sendelag til bekjempelse av korrupsjon. EU er rede til å ta aktivt del i dette initiativet.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt Ukraina og Republikken Moldova slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.