Erklæring fra EU-formannskapet i anledning omgjøringen av dødsdommen mot Tenzin Deleg Rinpoche 02.02.05)

Erklæring fra EU-formannskapet i anledning omgjøringen av dødsdommen mot Tenzin Deleg Rinpoche 02.02.05)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at de kinesiske myndigheter har besluttet å omgjøre dødsstraffen mot Tenzin Deleg Rinpoche til livsvarig fengsel. Men EU er fortsatt svært bekymret over den tvilen som stadig råder om Rinpoche har fått en rettferdig rettergang, og over den strenge straffen han er idømt.

Den europeiske union ville sette pris på om de kinesiske myndigheter også i fortsetningen kunne holde EU underrettet om utviklingen i saken mot Tenzin Deleg Rinpoche.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandet Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.