Erklæring fra EU-formannskapet om statskuppet i Guinea-Bissau (18.09.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om statskuppet i Guinea-Bissau (18.09.03)

EU er sterkt imot ukonstitusjonell maktovertakelse, og fordømmer derfor militærkuppet som fant sted i Guinea-Bissau den 14. september.

EU vil nok en gang gi uttrykk for sin sterke tro på demokratiske prinsipper og frie og rettferdige valg, som er den eneste veien fram til et nytt styre.

EU merker seg at Militærkomiteen har erklært at den har til hensikt å sikre en rask gjenopprettelse av konstitusjonell orden og sivilt styre i landet.

EU er forpliktet på å arbeide sammen med det internasjonale samfunn, herunder FN, AU, ECOWAS, hvis konstruktive holdning har vært rosverdig, og CPLP, om å støtte en rask gjeninnføring av konstitusjonell rettsorden, av demokratiske prinsipper – ikke minst snarlige og troverdige valg – samt nasjonal forsoning i Guinea-Bissau.

Disse essensielle elementene forblir grunnlaget for et fortsatt partnerskap mellom EU og Guinea-Bissau, noe som blant annet vil kunne bidra til å overvinne den økonomiske og sosiale krisen som landet har har stått overfor i den senere tid.

De tiltredende landene Den slovakiske republikk, Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.