Erklæring fra EU-formannskapet om utviklingen i Nepal

Erklæring fra EU-formannskapet om utviklingen i Nepal

Den europeiske union er dypt bekymret over at flerpartiregjeringen i Nepal er oppløst, og at kongen har besluttet å overta regjeringsmakten. Dette innebærer et alvorlig tilbakeskritt for flerpartidemokratiet. Den europeiske union har hele tiden støttet et flerpartidemokrati og konstitusjonelt monarki i Nepal. EU kan under de rådende omstendigheter ikke se at det finnes noe alternativ til en bredt fundert regjering. Demokratiet kan ikke sikres ved å utestenge demokratisk valgte krefter fra beslutningsprosessen. Den europeiske union krever at flerpartidemokratiet i Nepal umiddelbart gjeninnføres for å være mer i samsvar med det nepalske folks ønsker.

Den europeiske union er alvorlig bekymret over meldinger om at representanter for det politiske liv og det sivile samfunn har fått begrenset sin handlefrihet, og minner om at det er nødvendig å sikre respekten for sivile og politiske rettigheter. Den europeiske union gjentar at den fortsatt er alvorlig bekymret over den kritiske situasjonen for menneskerettighetene i Nepal, med hyppige og systematiske overtredelser på begge sider i konflikten. EU gjentar at vedvarende brudd på internasjonale menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett vil få alvorlige konsekvenser for Nepals anseelse internasjonalt.

Den europeiske union er overbevist om at den eneste akseptable og varige løsningen på den rådende konflikten må være demokratisk fundert og et resultat av forhandlinger. Den europeiske union anser stadig at en militær løsning på Nepals problemer er utelukket, og at eventuelle forsøk fra partenes side på å løse konflikten militært kun vil bidra til å forsterke og forlenge det nepalske folks lidelser.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.