Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GI-06/2010 - Formkrav til redegjørelse og tilbakemelding om retningslinjer for praksis og om positive vedtak etter utlendings – og statsborgerloven

Utlendingsdirektoratet
  

 

 

 

Nr.                                         Vår ref                                        Dato
GI-06/2010                             201000944                                 05.02.2010

 

GI-06/2010 - Formkrav til redegjørelse og tilbakemelding om retningslinjer for praksis og om positive vedtak etter utlendings- og statsborgerloven

  • Utlendingsdirektoratets redegjørelser til departementet om retningslinjer for praksis etter utlendings- og statsborgerloven og om rapportering om positive vedtak.

  • Departementets tilbakemeldinger til Utlendingsdirektoratet


Justis- og politidepartementet gir med dette i samråd med Arbeidsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, retningslinjer om formkrav om rapportering på positive vedtak og om foreleggelse av spørsmål om praksisendringer, praksisetableringer og generell lovtolkning for departementets godkjennelse. Retningslinjer om samme tema er tidli-gere gitt i Instruks AI-9/06 av 20.11.2006. Hjemmelshenvisningene er oppdatert som følge av ikrafttredelse av lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Rundskrivet her trer i kraft umiddelbart.

Justis- og politidepartementet overtok fra 1. januar 2010 oppgaver fra Arbeids- og inklude-ringsdepartementet knyttet til innvandring, med unntak av arbeidsinnvandring, som Arbeids-departementet er tillagt ansvaret for. Tilsvarende har Barne-, likestillings- og inkluderingsde-partementet overtatt oppgaver fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, blant annet knyttet til statsborgerfeltet. Justis- og politidepartementet har etatsstyringsansvar for Utlendingsdirek-toratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), jf. kgl. res. 18.12.2009. Endringene i departe-mentsstrukturen får betydning for hvilket departement praksisredegjørelser og positive vedtak skal sendes til, jf. nedenfor.

Departementet har anledning til å instruere UDI om lovtolkning og skjønnsutøvelse, samt bringe UDIs positive vedtak inn for stornemnd, jf. utlendingsloven § 76 annet og fjerde ledd. Formålet med § 76 er å sikre en praksis som er i samsvar med politiske målsettinger. Stats-borgerloven har tilsvarende styringssystem som på utlendingsfeltet.

Med praksis menes i dette rundskrivet UDIs praktisering av lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlen-dingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften), samt lov 10. juni 2005 nr. 51 (statsborgerloven) og forskrift 30. oktober 2006 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) og instrukser gitt i medhold av disse. Med ret-ningslinjer for praksis menes direktoratets retningslinjer for utøvelse av skjønn ved behandling av enkeltsaker.

Departementet har i rundskriv GI-04/2010 Foreleggelse av spørsmål om praksisendringer, praksisetableringer og generell lovtolkning etter utlendingsloven for departementets godkjennelse til UDI stilt opp kriterier for når retningslinjer for praksis på utlendingsfeltet skal forelegges rett departement i forkant, dvs før eventuell iverksettelse (heretter kalt praksisredegjørelse), og i rundskriv GI-05/2010 Rapportering på positive vedtak etter utlendingsloven kriterier for hvilke positive vedtak på utlendingsfeltet som skal forelegges rett departement for vurdering av om vedtaket skal prøves i stornemnd (heretter kalt rapportering på positive vedtak). På statsborgerfeltet er det gitt egne kriterier for UDIs praksisredegjørelse samt rapportering om positive vedtak i rundskriv Q23/2010 – UDIs rapportering til departementet på statsborgerfeltet - styringsforhold.

Det understrekes at departementet kun anses informert om ønsket praksisendring/etablering når informasjonen er gitt slik som foreskrevet i dette rundskrivet.

Formkravene nedfelt i dette rundskrivet skal også anvendes ved UDIs rapportering på statsborgerfeltet.

Formkravene gjelder ikke når UDI rapporterer på enkeltsaker som er underlagt departementets instruksjonsmyndighet i henhold til utlendingslovens § 76 tredje ledd(grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn).

Formkravene gjelder heller ikke rapporter UDI gir departementet om enkeltsaker på bakgrunn av medieoppslag, enkelthenvendelser og lignende. Slike rapporter er ikke å anse som en praksisredegjørelse.

Formkrav til UDIs praksisredegjørelser (retningslinjer for praksis på utlendingsfeltet som skal forelegges departementet i forkant):

- Praksisredegjørelser skal gis departementet i forkant av en ønsket
  praksisetablering/endring.

- Praksisredegjørelsen skal være skriftlig.
 
- Praksisredegjørelsen skal skje fortløpende og ved eget brev til rett departement. 

- Brev om praksisredegjørelse på utlendingsfeltet skal rettes til enten
  Justisdepartementet, Innvandringsavdelingen, ved ekspedisjonssjefen eller til
  Arbeidsdepartementet, Arbeidsmarkedsavdelingen, ved ekspedisjonssjefen, i
  henhold til vedlagte liste. Brev om praksisredegjørelse på statsborgerfeltet skal 
  rettes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Integrerings- og
  mangfoldsavdelingen, ved ekspedisjonssjefen. Justisdepartementet skal ha kopi
  av slike redegjørelser som sendes til Arbeidsdepartementet eller Barne-,
  likestillings- og inkluderingsdepartementet.

- Brevet skal ha følgende faste overskrift: ”Redegjørelse for retningslinjer for
  praksis etter utlendingsloven”, eller ”Redegjørelse for retningslinjer for praksis
  etter statsborgerloven”, etterfulgt av en kort beskrivelse av hva det redegjøres
  om.

- UDI skal uttrykkelig angi om det er behov for svar fra departementet raskere enn
  det som følger av rutinene under (6 uker). Det bør begrunnes hvorfor man ønsker
  en raskere avklaring.

- En praksisredegjørelse skal ha en tydelig anbefaling fra UDI om hvilke
  retningslinjer for praksis som bør gjelde. Anbefalingen skal inneholde en
  redegjørelse om hva den ønskede praksisendring/etablering består i. Ved
  anbefaling om å endre eksisterende praksis skal anbefalingen også inneholde en
  redegjørelse for eksisterende retningslinjer. Videre må det gjøres rede for de
  hensyn som har vært avgjørende for UDIs ønske om å endre retningslinjene og
  om saksbehandlingen er stilt i bero i påvente av svar fra rett departement.
  Redegjørelsen skal alltid inneholde en vurdering av administrative og økonomiske
  konsekvenser. Dersom praksisendringen kan ha betydning for
  saksbehandlingstiden bør dette tas inn i redegjørelsen.


Formkrav til departementets tilbakemelding på praksisredegjørelser

- Uavhengig av departementets vurdering av den varslede endring/etablering av
  retningslinjer for praksis, skal departementet alltid gi UDI en skriftlig
  tilbakemelding på redegjørelsen. Departementet vil gi tilbakemelding i form av
  instruks eller brev til direktoratet. Tilbakemelding på utlendingsfeltet skal alltid
  sendes i kopi til henholdsvis Arbeidsdepartementet og Justis- og
  politidepartementet.

- Tilbakemelding skal gis snarest mulig og innen 6 uker. Fristen løper fra dato i
  UDIs brev. Dersom fristen ikke kan overholdes skal departementet gi skriftlig
  beskjed. 

- I tilfeller der departementet samtykker til endring/etablering av retningslinjer for
  praksis, eller ikke har motforestillinger, vil tilbakemelding gis i et brev.
  Rapporteringen tas enten til etterretning eller departementet sier seg enig i UDIs
  forslag. Dersom departementet mener at praksisredegjørelsen ikke burde vært
  forelagt departementet, skal UDI gis tilbakemelding om dette.

- I tilfeller der departementet ikke samtykker til en varslet endring i eller etablering
  av retningslinjer for praksis, skal tilbakemelding gis i form av en instruks.
  Instrukser fra departement skal gis i form av rundskriv i rett departements
  rundskrivsserie for praksisstyring.

- Det skal framgå tydelig at tilbakemeldingen innebærer en instruks til UDI og
  tydelig angi hva retningslinjene for praksis skal være.

- Ordet ”instruks” skal tas inn i overskriften i departementets tilbakemelding til UDI
  dersom tilbakemeldingen skal oppfattes som en instruks. Dersom
  tilbakemeldingen ikke er en instruks, skal brev fra departementet til UDI ha en
  fast overskrift som inneholder ”samtykke”.


Formkrav til UDIs rapportering på positive vedtak:
   
- Rapportering på positive vedtak skal være skriftlige, og skje i eget brev til
  Justisdepartementet, Innvandringsavdelingen, ved ekspedisjonssjefen eller til
  Arbeidsdepartementet, Arbeidsmarkedsavdelingen, ved ekspedisjonssjefen, i
  henhold til vedlagte liste.  Justisdepartementet skal ha kopi av alle slike
  rapporteringer til Arbeidsdepartementet.

- Rapportering på positive vedtak på statsborgerfeltet skal sendes til Barne-,
  likestillings- og inkluderingsdepartementet, Integrerings- og
  mangfoldsavdelingen, ved ekspedisjonssjefen. Justisdepartementet skal ha kopi
  av alle slike rapporteringer til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

- UDI skal oversende aktuelle vedtak senest 6 uker etter at vedtak er truffet. UDIs
  redegjørelse skal angi hvorfor saken forelegges departementet. Videre skal kopi
  av vedtaket og eventuelt andre dokumenter av særlig viktighet i saken
  vedlegges. I den grad vedtaket ikke gir tilstrekkelig anvisning på de vurderinger
  som er foretatt, skal UDI i oversendelsen gi en egen redegjørelse for dette.    

- Rapporteringen skal ha følgende faste overskrift: ”Rapportering om positivt
  vedtak i henhold til utlendingsloven § 76 fjerde ledd”, eller ”Rapportering om
  positivt vedtak i henhold til statsborgerloven § 27 fjerde ledd”, etterfulgt av en
  kort beskrivelse av hva saken går ut på.

Formkrav til departementets tilbakemelding på positive vedtak:
 
- Tilbakemeldingene til UDI på rapportering av positive vedtak skal alltid gis
  skriftlig og i brevs form. Overskriften skal være en gjengivelse av UDIs overskrift.
  Tilbakemelding på utlendingsfeltet skal alltid sendes i kopi til henholdsvis
  Arbeidsdepartementet og Justis- og politidepartementet.

- Dersom departementet ikke ønsker å følge opp saken videre, skal departementet
  i sitt svarbrev gi en nærmere begrunnelse for dette. 

- Der departementet beslutter at en sak skal prøves av Utlendingsnemnda, skal
  departementet i oversendelsesbrev grunngi beslutningen om overprøving, og be
  UDI varsle parten om at overprøving vil skje.

 

Med hilsen

 


Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef 
                                                                                   Birgitte Ege
                                                                                   avdelingsdirektør


Vedlegg: Fordeling av forskriftskompetanse på utlendingsfeltet mellom AD og JD

Kopi: Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Utlendingsnemnda