Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 106 S (2013–2014)

Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Jordbruksoppgjøret 2014, fordeling på priser og tilskudd

Tabell 1.1 Sammendrag av endringer i priser og tilskudd. Mill. kroner.

Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

-250,0

-

Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter

0,0

=

Nettoeffekt av tilskudd

-250,0

+

Avtalepriser fra 1.7.2013

340,0

=

Sum avtalepriser og tilskudd 2014/15

90,0

+

Omdisponering overførte midler fra 2013 til 2014

60,0

=

Sum til fordeling

150,0

+

Inntektsverdi justert jordbruksfradrag

0,0

=

«Ramme for oppgjøret»

150,0

Tabell 1.2 Priser.

Produkt

Kvantum Mill. l/kg/kr

Målpris Kr / kg

Målprisendring Fra 1.07.14 Kr/l / kg

Endring Mill. kr

Melk, ku og geit

1530,8

5,05

0,15

229,6

Gris

128,9

31,64

0,00

0,0

Poteter

187,2

4,04

0,20

37,4

Grønnsaker og frukt

1847,2

3,4%

63,1

Norsk matkorn

198,9

2,93

0,05

9,9

Sum målprisutslag

340,0

Tabell 1.3 Omdisponeringer på kap. 1150 i 2014.

Post

Overføring/ innsparing mill. kr

Omdisponering Mill. kr

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

-0,140

5,000

50

Fondsavsetninger

110,869

70

Markedsregulering, kan overføres

-52,567

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

34,825

74

Direkte tilskudd, kan overføres

-54,167

77

Utviklingstiltak, kan overføres

-12,374

78

Velferdsordninger, kan overføres

-31,446

SUM KAP. 1150

-150,694

150,694

Tabell 1.4 Kap. 1150.

Post

Benevning

Endring Mill. kr

Budsjett 2014 Mill. kr1

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

10,000

2,500

50.11

Tilskudd til LUF1

-50,000

1 190,653

50

Fondsavsetninger

-50,000

1 190,653

70.11

Avsetningstiltak

-8,000

32,400

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen m.v.

-26,300

216,000

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

42,400

70

Markedsregulering, kan overføres

-34,300

290,800

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

-2,900

72,000

73. 11

Tilskudd til norsk ull

0,000

132,800

73.13

Pristilskudd melk

0,000

609,700

73.15

Pristilskudd kjøtt

0,000

833,050

73.16

Distriktstilskudd egg

0,300

7,200

73.17

Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak.

12,700

80,100

73.18

Frakttilskudd

0,000

342,700

73.19

Tilskudd til prisnedskriving korn

49,800

485,400

73.20

Tilskudd til matkorn

0,000

48,600

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

62,800

2 539,550

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon

-40,100

1 374,200

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

28,110

2 512,900

74.16

Beitetilskudd

4,100

784,600

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

-135,200

3 212,200

74.19

Regionale miljøprogram

-18,500

448,500

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

-1,800

110,000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

-163,390

8 442,400

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

-5,770

90,670

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

0,200

13,520

77.13

Tilskudd til rådgivning

-3,000

82,500

77.14

Tilskudd til pelsdyr

-5,400

23,200

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

-1,740

52,900

77.17

Tilskudd til fruktlager

-13,000

13,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

-28,710

275,790

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

-9,500

1 174,119

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v.

-20,800

186,400

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

2,000

62,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

-15,200

91,235

78

Velferdsordninger, kan overføres

-43,500

1 601,754

SUM KAP. 1150

-250,000

14 415,447

1 Saldert budsjett.

Tabell 1.5 Markedsordningen for korn.

Prisendringer norsk korn

Kvantum 1.000 tonn

Målpris Kr / kg

Endring Kr / kg

Endring Mill. kr

Hvete, matkorn

164,6

2,93

0,05

8,2

Rug, matkorn

14,3

2,77

0,05

0,7

Bygg

503,0

2,50

0,05

25,1

Havre

235,6

2,28

0,05

11,8

Fôrhvete og fôrrug

108,9

0,05

5,4

Erter til modning

2,0

0,05

0,1

Såkorn

49,0

0,05

2,5

Sum norsk korn

1077,4

0,05

53,9

Oljevekster

8,1

5,43

0,05

0,4

Sum korn og oljevekster

1085,4

0,05

54,3

Tabell 1.6 Kap. 4150 Markedsordningen for korn, post 80.

Kvantum 1.000 tonn

Sats Kr / kg

Endring Kr / kg

Endring Mill. kr

Sildemel

12,0

0,00

0,0

Soyamel

180,0

0,00

0,0

Andre fôrstoffer

10,0

0,05

0,0

Sum kap 4150.80

202,0

0,0

Tabell 1.7 Post 73.19 Prisnedskrivning norsk korn.

Kvantum 1.000 tonn

Sats Kr / kg

Endring Kr / kg

Endring Mill. kr

Korn

975,0

0,418

0,05

48,8

Økologisk korn

10,0

1,38

0,05

0,5

Oljevekster, lupiner og bønner

8,0

1,87

0,05

0,4

Økologiske oljevekster, lupin, bønner

0,2

3,08

0,05

0,0

Fôrerter

1,0

0,80

0,05

0,1

Økologiske fôrerter

1,45

0,05

0,0

Sum

994,0

0,05

49,8

Anslag endring i kraftfôrpris, inkl korn og protein, øre/kg

0,00

Øre/kg

Tabell 1.8 Post 73.20 Tilskudd til norsk matkorn.

Kvantum 1.000 tonn

Sats Kr / kg

Endring Kr / kg

Endring Mill. kr

Matkorn

187,0

0,26

0,0

Tabell 1.9 Post 73.11 Tilskudd til norsk ull.

Kvantum Mill. kg

Sats Kr / kg

Sats endring Kr / kg

Endring Mill. kr

Ull

4,362

32,00

0,0

Tabell 1.10 Post 73.13 Pristilskudd, melk.

Kvantum Mill. l.

Gjeld. sats Kr / l

Sats endring Kr / l

Endring Mill. kr

Grunntilskudd geitmelk

19,9

3,26

0,0

Distriktstilskudd

Sone A 1

196,3

0,00

0,0

Sone B

326,8

0,12

0,0

Sone C

238,4

0,31

0,0

Sone D

514,8

0,44

0,0

Sone E

121

0,54

0,0

Sone F

50,6

0,67

0,0

Sone G

53,3

0,92

0,0

Sone H

3,5

1,13

0,0

Sone I

13,4

1,71

0,0

Sone J

11,4

1,80

0,0

Sum distriktstilskudd, melk

1 529,5

0,0

Sum post 73.13 Pristilskudd, melk

0,0

1 Omfatter landet utenom sone B–J.

Tabell 1.11 Post 73.15 Pristilskudd, kjøtt.

Kvantum Mill. kg

Gjeld. Sats Kr / kg

Satsendring Kr / kg

Endring Mill. kr

Grunntilskudd, kjøtt

Sau

21,7

3,81

0,0

Geit

0,3

5,15

0,0

Sum grunntilskudd, kjøtt

22,0

0,0

Kvalitetstilskudd storfekjøtt

44,5

3,70

0,0

Distriktstilskudd, kjøtt

Sone 1

21,5

0,00

0,0

Sone 2

53,6

4,55

0,0

Sone 3

17,7

7,35

0,0

Sone 4

7,2

11,30

0,0

Sone 5

0,8

11,90

0,0

Sau, sone 4

2,9

13,30

0,0

Sau, sone 5

0,6

13,80

0,0

Gris Vestlandet og Agder1

8,8

1,10

0,0

Gris, sone 4

7,6

5,10

0,0

Gris, sone 5

0,3

5,40

0,0

Kylling og kalk., Agd./Vestl.1

1,8

0,20

0,0

Sum distriktstilskudd, kjøtt

122,8

0,0

Sum pristilskudd kjøtt

0,0

1 Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal + Agderfylkene.

Tabell 1.12 Post 73.16 Distriktstilskudd egg.

Kvantum Mill. kg

Sats Kr / kg

Satsendring Kr / kg

Endring Mill. kr

Vestlandet

5,6

0,45

0,0

Trøndelag

13

0,22

0,0

Nord Norge

2,3

1,05

0,15

0,3

Sum distriktstilskudd egg

0,3

Tabell 1.13 Post 73.18 Frakttilskudd.

Kvantum Mill. kr

Endring Mill. kr

Sonefrakt korn

85,5

Frakt kraftfôr

119,0

Frakttilskudd slakt

130,0

Frakttilskudd egg

8,0

Sum

342,5

0,0

Tabell 1.14 Post 73.17 Distriktstilskudd, frukt og bær og veksthusgrønnsaker.

Kvantumsgrense per bruk

Kvantum 1 000 tonn

Sats Kr / kg

Endring Kr / kg

Ny sats Kr / kg

Endring Mill. kr

Epler, pærer og plommer, kirsebær

Sone 1

2,1

1,78

0,50

2,28

1,0

Sone 2–4

1,9

2,39

0,67

3,06

1,3

Sone 5

3,6

5,23

1,46

6,69

5,2

Moreller

Sone 1

0,1

2,81

0,79

3,60

0,0

Sone 2–4

0,1

3,40

0,95

4,35

0,1

Sone 5

0,4

6,28

1,76

8,04

0,6

Pressfrukt

4,5

1,78

0,50

2,28

2,2

Bær

0,0

Sone 1–3

5,5

1,51

-0,09

1,42

-0,5

Sone 4–5

4,2

3,47

-0,21

3,26

-0,9

Sone 6–7

0,0

5,71

-0,34

5,37

0,0

Fjerne kvantumsavgrensing

4,0

Sum distriktstilskudd frukt og bær

22,1

13,0

Tomat

103 400 kg

Sone 1–3

1,8

1,40

-0,05

1,35

-0,1

Sone 4–5

3,8

2,81

-0,10

2,71

-0,4

Sone 6–7

0,0

4,20

-1,49

2,71

0,0

Slangeagurk

151 800 kg

Sone 1–3

3,9

0,83

-0,03

0,80

-0,1

Sone 4–5

0,8

1,65

-0,06

1,59

-0,1

Sone 6–7

0,0

2,48

-0,89

1,59

0,0

Salat

220 000 stk

Sone 1–3

6,9

0,52

-0,02

0,50

-0,1

Sone 4–5

2,2

1,02

-0,03

0,99

-0,1

Sone 6–7

0,4

1,52

-0,53

0,99

-0,2

Fjerning av beløpsavgrensing

0,8

Sum tilskudd veksthusgrønnsaker

19,8

-0,3

Tabell 1.15 Post 74. 11 Driftstilskudd, melk og ammeku.

Antall

Sats kr/bruk/dyr

Satsendring

Ny sats kr/bruk/dyr

Endring Mill. kr

Kumelk Jæren

Foretak

683

115 000

1 000

116 000

0,7

Kumelk Nord-Norge

Foretak

1 006

130 000

1 000

131 000

1,0

Kumelk rest Sør-Norge

Foretak

7 655

122 000

1 000

123 000

7,7

Geitemelk

Foretak

297

130 000

1 000

131 000

0,3

Ammekyr 6–39 kyr

Dyr

47 233

2 850

25

2 875

1,2

40 og flere kyr

Foretak

236

114 000

1 000

115 000

0,2

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-51,2

Sum driftstilskudd, melk og ammeku

13 819

-40,1

Tabell 1.16 Post 74.14 Tilskudd til husdyr.

Intervall

Antall dyr

Sats kr/dyr

Endring kr/dyr

Ny sats kr/dyr

Endring Mill. kr

Fra

Til

Bunnfradrag 35 pst.1

42 359

3 000

-3 000

6 000

-44,5

Mjølkeku

1

16

136 274

4 028

4 028

0,0

17

25

40 575

2 072

2 072

0,0

26

50

40 518

860

140

1 000

5,7

51 +

11 271

0

800

800

9,0

Sum

228 637

14,7

Storfe

1

250

535 287

800

800

0,0

251

500

3 803

0

800

800

3,0

500 +

1 334

0

800

800

1,1

Sum

540 424

4,1

Mjølkegeit

1

125

27 734

1400

100

1 500

2,8

126

250

3 839

512

38

550

0,1

250 +

168

0

550

550

0,1

Sum

31 741

3,0

Ammekyr

1

25

60 701

4 080

-200

3 880

-12,1

26

50

8 868

2 170

1 710

3 880

15,2

50

+

1 902

500

300

800

0,6

Sum

71 471

3,7

Sau over 1 år per 1. jan

1

50

483 893

1 326

-526

800

-254,5

51

100

172 491

1 070

-270

800

-46,6

og ammegeiter

101

200

67 445

347

-97

250

-6,5

201

300

8 119

210

40

250

0,3

300 +

1 540

0

250

250

0,4

Utegangersau (alle)

1

300

31 812

210

-210

0

-6,7

Tilskudd utegangersau over 1 år

23 223

13,4

Sum

765 665

300,2

Lammeslakt

kval. O og bedre

923 945

206

401

607

370,5

Kjeslakt over 3,5 kg

7 901

80

160

200

1,3

Tillegg til økologiske lammeslakt

34 050

40

40

0,0

Sum

1 024 789

371,8

Avlsgris Sør-Norge2

1

35

25 318

915

915

0,0

Avlsgris Jæren

1

35

5 319

765

765

0,0

Avlsgris Nord-Norge

1

35

1 937

1 202

1 202

0,0

Sum

53 957

0,0

Slaktegris2

1

1400

987 212

23

23

0,0

Slaktegris Jæren

1

1400

202 788

19

19

0,0

Sum

1 352 843

0,0

Verpehøner S. Norge

1

1 000

574 786

10

10

0,0

Verpehøner N. Norge

1

1 000

25 928

24

24

0,0

Verpehøner, landet

1001

5 000

2 142 030

10

10

0,0

Sum

4 214 996

0,0

Unghester < 3 år

4 482

1000

1 000

0,0

Bikuber

1

250

26 226

400

400

0,0

Hjort

5 989

210

210

0,0

Bevaringsverdige husdyrraser

2 639

2000

2 000

0,0

Beløpsavgrensing

280 000

fjernes

10,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-34,5

Sum produksjonstilskudd, husdyr

28,1

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst. tilskudd husdyr og 65 pst. arealtilskudd.

2 Unntatt Jæren.

Tabell 1.17 Post 74.16 Tilskudd til dyr på beite.

Antall dyr

Sats kr/dyr

Endring kr/dyr

Nye satser kr/dyr

Endring Mill. kr

Utmarksbeitetilskudd:

Kyr, storfe, hest

252 301

396

396

0,0

Sau, lam, geit

1 960 398

141

141

0,0

Beitetilskudd:

Storfe m.m.

608 982

445

-7

438

-4,3

Småfe m.m.

2 288 018

59

59

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

8,4

Sum beitetilskudd

5 109 699

4,1

Tabell 1.18 Post 74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd.

Ant.

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring Mill. kr

Kulturlandskapstilskudd alt areal

9 132 009

191

191

0,0

Bunnfradrag, 65 pst. 1

42 359

3 000

-3 000

6 000

-82,6

Arealtilskudd, grovfôr

5 961 582

8,8

Arealtilskudd, korn

2 936 121

-32,9

Arealtilskudd, potet

126 123

0,0

Arealtilskudd, grønnsaker

64 458

6,7

AK-tilskudd, frukt, bær og planteskoleareal

43 725

2,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-37,2

Sum, AK-tilskudd

9 132 009

-135,2

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst. tilskudd husdyr og 65 pst. arealtilskudd.

Tabell 1.19 Arealtilskudd, korn.

Ant. daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring Mill. kr

Sone 1

0–800

dekar

1 155 893

123

-13

110

-15,0

801–

dekar

113 461

102

8

110

0,9

Sone 2 og 3

0–800

dekar

1 024 369

175

175

0,0

801–

dekar

71 643

152

23

175

1,6

Sone 4–7

0–800

dekar

565 139

246

-36

210

-20,3

801–

dekar

5 616

221

-11

210

-0,1

Sum korn, alle soner

2 936 121

-32,9

Tabell 1.20 Arealtilskudd, grovfôr.

Ant. daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring Mill. kr

Sone 1

0–250

dekar

297 822

90

-15

75

-4,5

over 250

dekar

112 472

65

10

75

1,1

Sum

410 294

-3,4

Sone 2

0–250

dekar

226 911

0

0

0

0,0

over 250

dekar

99 300

0

0

0

0,0

Sum

326 211

0,0

Sone 3–4

0–250

dekar

826 654

124

-14

110

-11,6

over 250

dekar

267 768

75

35

110

9,4

Sum

1 094 422

-2,2

Sone 5

0–250

dekar

2 819 575

233

-23

210

-64,9

over 250

dekar

490 932

75

135

210

66,3

Sum

3 310 507

1,4

Sone 6

0–250

dekar

534 536

261

-25

236

-13,4

over 250

dekar

167 548

75

161

236

27,0

Sum

702 084

13,6

Sone 7

alt areal

dekar

118 063

291

-5

286

-0,6

Sum

118 063

-0,6

Sum grovfôr alle soner

5 961 582

8,8

Tabell 1.21 Arealtilskudd, potet.

Ant. daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring Mill. kr

Sone 1–5

121 019

80

80

0,0

Sone 6–7

5 104

930

930

0,0

Sum poteter, alle soner

126 123

0,0

Tabell 1.22 Arealtilskudd, grønnsaker.

Ant. daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring Mill. kr

Sone 1–5

0–80

dekar

28 641

550

-200

350

-5,7

over 80

dekar

35 509

0

350

350

12,4

Sum

64 150

6,7

Sone 6–7

0–80

dekar

308

1 650

-100

1550

0,0

over 80

dekar

0

0

1550

1550

0,0

Sum

308

0,0

Sum grønnsaker, alle soner

64 458

6,7

Tabell 1.23 Arealtilskudd, frukt.

Ant. daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring Mill. kr

Sone 1–4

0–40

dekar

5 865

1 000

-300

700

-1,8

over 40

dekar

2 706

0

700

700

1,9

Sum

8 571

0,1

Sone 5–7

0–40

dekar

10 674

1 450

-300

1150

-3,2

over 40

dekar

1 101

0

1150

1150

1,3

Sum

11 775

-1,9

Sum frukt alle soner

20 346

-1,8

Tabell 1.24 Arealtilskudd, bær.

Ant. daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring Mill. kr

Sone 1–4

0–40

dekar

7 592

1 000

-300

700

-2,3

over 40

dekar

8 511

0

700

700

6,0

Sum

16 103

3,7

Sone 5–7

0–40

dekar

5 709

1 450

-300

1150

-1,7

over 40

dekar

1 567

0

1150

1150

1,8

Sum

7 276

0,1

Sumbær, alle soner

23 379

3,8

Sum frukt og bær, alle soner

43 725

2,0

Tabell 1.25 Post 74.20 Tilskudd til økologisk jordbruk.

Ekstra arealtilskudd

Ant. daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring Mill. kr

Korn til modning

69 478

300

300

0,0

Grønnsaker, frukt og bær

3 984

1 000

1000

0,0

Poteter

1 035

500

500

0,0

Grønngjødsling

8 157

500

500

0,0

Innmarksbeite

44 114

25

25

0,0

Grovfôr og annet areal

284 715

25

25

0,0

Sum arealtilskudd

411 483

0,0

Areal i 2. og 3. års karens

25 018

250

250

0,0

Omleggingstilskudd økologisk areal

25 018

0,0

Ekstra tilskudd til husdyr

Antall dyr

Sats kr/dyr

Endring kr/dyr

Ny sats kr/dyr

Endring Mill. kr

Melkekyr

AK-sone 1–4

5 494

2 400

400

2800

2,2

AK-sone 5–7

3 508

2 702

98

2800

0,3

Ammekyr

AK-sone 1–4

2 330

1 518

482

2000

1,1

AK-sone 5–7

1 579

1 968

32

2000

0,1

Andre storfe

AK-sone 1–4

11 147

402

198

600

2,2

AK-sone 5–7

6 592

564

36

600

0,2

Sau over 1 år

AK-sone 1–4

10 027

342

108

450

1,1

AK-sone 5–7

28 658

414

36

450

1,0

Melkegeit og ammegeit

AK-sone 1–4

67

162

38

200

0,0

AK-sone 5–7

1 193

186

14

200

0,0

Avlsgris

Landet

358

402

402

0,0

Slaktegris

Landet

10 742

260

260

0,0

Sum tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

8,2

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-10,0

Sum tilskudd til økologisk jordbruk

-1,8

Tabell 1.26 Post 78.11 Tilskudd til avløsning til ferie og fritid.

Intervall dyr

Antall dyr

Sats kr/dyr

Endring kr/dyr

Nye satser kr/dyr

% satsendring 0,00%

Endring Mill. kr

Mjølkeku

1–8

74 065

3975

-525

3 450

0,0%

-2,1

(bruk med melkeprod.)

over 8

155 349

2699

751

3 450

0,0%

2,0

Sum

229 414

Ammekyr

alle

65 194

952

0

952

0,0%

Andre storfe

alle

534 000

575

0

575

0,0%

Melkegeit og melkesau

1–40

11 412

945

-150

795

0,0%

-0,1

(bruk med melkeprod.)

over 40

18 896

633

163

795

0,0%

0,1

Sum

30 308

Sau, ammegeit

alle

733 488

499

0

499

0,0%

Utegangersau til «sau»

alle

19 639

499

499

9,8

Avlsgris

alle

53 242

1137

0

1 137

0,0%

Slaktegris

alle

1 556 832

39

0

39

0,0%

Verpehøner, -ender, -kalkuner, -gjess

alle

4 272 790

10

0,0

10,0

0,0%

Hester

alle

30 228

1137

0

1 137

0,0%

Avlskaniner

alle

1 342

283

0

283

0,0%

Gjess, ender, kalkuner, livkylling

alle

4 218 675

3,48

0,00

3,48

0,0%

Slaktekylling

alle

70 471 931

0,43

0,00

0,43

0,0%

Økologisk slaktekylling

alle

65 163

1,66

0,00

1,66

0,0%

Revetisper

alle

48 432

312

0

312

0,0%

Minktisper

alle

172 737

91

0

91

0,0%

Hjort

alle

5 669

387

0

387

0,0%

Sum effekt av satsendringer

9,7

Avkorting:

antall foretak m. maks. utbetaling

Makssats kr/foretak

Endring kr/foretak

Nye satser kr/foretak

Endring Mill. kr

Sum effekt av maksimalsatsen

7 972

72 000

72 000

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-19,2

Sum tilskudd til avløsning for ferie og fritid

-9,5

Til dokumentets forside