Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 106 S (2013–2014)

Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Til innholdsfortegnelse

2 Jordbrukets forhandlingsutvalg, arbeidsdokument av 9. mai 2014

Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til Jordbrukets krav i arbeidsdokument av 25. april og Statens tilbud av 6. mai.

Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til Næringskomiteens behandling av statsbudsjettet for 2014 hvor det heter:

 • «Komiteen er opptatt av at landbruket får rammevilkår som kan bidra til at næringens samlede lønnsomhet kan bedres i årene som kommer.»

 • «Komiteen vil legge til rette for en variert bruksstruktur som både tar hensyn til tradisjonelle familiebruk og gir mulighet for ulike samarbeidsformer.»

 • «Komiteen viser til at det er bred enighet om at norsk landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning.»

Statsminister Solberg har presisert at «Klima skal gjennomsyre all politikk».

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at disse ambisjonene må følges opp i langt større grad i en jordbruksavtale enn det som er gjort i Statens tilbud.

I Jordbrukets krav var det lagt opp til følgende hovedprioriteringer:

 • Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet

 • Framtidsretta og klimasmart matproduksjon på norske ressurser

 • Rekruttering

Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at avstanden mellom krav og tilbud er meget stor knyttet til den økonomiske rammen, og fordeling mellom ulike bruksstørrelser og produksjoner.

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil særlig peke på følgende utfordringer i Statens tilbud:

 • Det store flertallet av bruk får knapt inntektsutvikling. Disse representerer hovedtyngden i matproduksjonen.

 • Tilbudet vil gi redusert bruk av norske jordbruksareal og beiteressurser.

 • Produksjon flyttes til sentrale strøk. Grasareal fortrenger kornareal, og grasareal i distriktene går ut av drift.

 • Produksjon vil flyttes fra familiebruk til store bruk med mer bruk av innleid arbeidskraft og innkjøpt fôr.

 • Det tilbys inntektsvekst som er kronemessig svakere enn andre grupper i samfunnet. Inntektsavstanden til andre vil øke.

 • Svak klima- og miljøinnretning.

 • Økt import og redusert matvaresikkerhet.

Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at Regjeringen viser betydelig forhandlingsvilje, noe som er helt avgjørende for å komme fram til en jordbruksavtale.

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil på dette grunnlag gå inn i forhandlinger.

Til dokumentets forside