Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 106 S (2013–2014)

Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Til innholdsfortegnelse

3 Jordbruksforhandlingene 2014, referat fra forhandlingsmøtet 13. mai

Plenumsmøte 13. mai 2014, kl. 14:00

Fra Jordbruket:

Bjørke, Ianssen, Skallerud, Skorge, Bustnes, Lundstein, Stabbetorp, Huus, Agerup, Furuberg, Godli, Aukan, Norland, Meisfjord, Løvstad

Fra Staten:

Forsell, Glosli, Søyland, Helgen, Gjølberg, Grotli, Orlund, Meinert Rød, Lothe, Theting, Skjeflo, Kvam, Voigt-Hanssen

Forsell viste til Jordbrukets krav av 25. april, og Statens tilbud, som ble lagt fram den 6. mai, som grunnlag for videre forhandlinger. Han viste videre til gjennomgangen av dokumentene partene hadde gjennomført i forhandlingsmøter 9.-11. mai, og sonderingene som var gjennomført på lederplan etter det. Han ba deretter Jordbrukets forhandlingsutvalg om å gi en tilbakemelding.

Bjørke sa at Jordbrukets forhandlingsutvalg hadde vurdert situasjonen på bakgrunn av den informasjonen de hadde fått i sonderingene. Han sa at Jordbrukets forhandlingsutvalg samlet ikke fant å kunne gå videre i forhandlingene. Han leste opp forhandlingsutvalgets skriftlige reaksjon, som deretter ble overlevert til Forsell. Den skriftlige reaksjonen er vedlagt dagsreferatet.

Forsell beklaget at jordbruket ikke fant å kunne gå videre, og konstaterte at det var brudd i forhandlingene. Han viste til Hovedavtalen § 2-5, og understreket at det som er lagt fram i underhåndskontakter ikke anses som framlagt, når det ikke blir enighet. Han sa at Regjeringen ville gå til Stortinget med en proposisjon basert på Statens tilbud.

Forsell klargjorde også hvilke bestemmelser som gjelder i en situasjon hvor en ikke har noen jordbruksavtale. Han viste til Hovedavtalen kapittel 4, og foreslo at følgende ble tatt inn i referatet:

Partene er enige om å praktisere de bestemmelser som følger av Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret i 2014, som jordbruksavtale, jf. Hovedavtalen § 4-1 og § 4-2. Partene er enige om å utarbeide en teknisk jordbruksavtale på grunnlag av Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret.

Dette ble akseptert av Jordbrukets forhandlingsutvalg.

Møtet var slutt 14:20.

Undervedlegg a

Jordbrukets forhandlingsutvalg – Dagsprotokoll av 13. mai 2014

 1. Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til Jordbrukets krav i arbeidsdokument av 25. april og Statens tilbud av 6. mai, samt Jordbrukets arbeidsdokument av 9. mai.

  Jordbrukets forhandlingsutvalg viser videre til prosedyrer og forhandlinger som er ført mellom partene. Jordbrukets forhandlingsutvalg kan ikke se at Regjeringen har vist forhandlingsvilje med ønske om å komme fram til en løsning.

 2. Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til Næringskomiteens behandling av statsbudsjettet for 2014:

  • «Komiteen er opptatt av at landbruket får rammevilkår som kan bidra til at næringens samlede lønnsomhet kan bedres i årene som kommer.»

  • «Komiteen viser til at det er bred enighet om at norsk landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning.»

  Regjeringen tilbyr jordbruket rammevilkår som gir grunnlag for en inntektsvekst på 10.700 kroner pr. årsverk fra 2014 til 2015, mens andre grupper forventes å få en inntektsvekst på 17.700 kroner. Dette vil øke inntektsavstanden til andre grupper i samfunnet ytterligere. Vi kan ikke se at Regjeringen svarer på oppdraget fra et samlet Storting om å øke norsk matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning og styrke næringens samlede lønnsomhet.

 3. Jordbrukets forhandlingsutvalg viser videre til at et samlet Storting har sluttet seg til næringskomiteens mål om «å legge til rette for en variert bruksstruktur som både tar hensyn til tradisjonelle familiebruk og gir mulighet for ulike samarbeidsformer.»

  Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til at Regjeringen kun prioriterer de største brukene på bekostning av det store flertallet av bruk. Det frislipp som Regjeringen legger opp til i sin fordelingsprofil, er et alvorlig angrep på distriktsjordbruket og de tradisjonelle familiebrukene som utgjør hovedtyngden av norsk matproduksjon. Fordelingsprofilen er ikke forenelig med å legge til rette for en variert bruksstruktur over hele landet. Jordbrukets forhandlingsutvalg kan ikke gi tilslutning til en slik prioritering.

 4. I Jordbrukets krav er det skissert gode tiltak for å løse klimautfordringene med fokus på bærekraftig utnytting av jordbruksarealer og beiteressurser. Statsminister Solberg har presisert at «Klima skal gjennomsyre all politikk». Jordbrukets forhandlingsutvalg kan ikke se at Regjeringen gjennom tilbudet har fulgt opp dette.

 5. Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til at norskprodusert andel av matvareforbruket går ned, og avhengigheten av importerte kraftfôrråvarer øker. De siste10 årene er kornproduksjonen redusert med over 20 prosent. Regjeringen legger opp til en svekket kornøkonomi. Økt norsk kornproduksjon er avgjørende for å øke selvforsyningsgraden. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener Regjeringens politikk vil føre til økt import og svekket matvaresikkerhet.

 6. Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at avstanden mellom partene er meget stor. Det gjelder særlig den økonomiske rammen og fordelingen mellom ulike bruksstørrelser og produksjoner.

  Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til de forhandlinger som er gjennomført, og konstaterer at det har vært ubetydelig bevegelse fra Regjeringen. Jordbrukets forhandlingsutvalg kan derfor ikke se at det er grunnlag for videre forhandlinger.

Til dokumentets forside