Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 106 S (2013–2014)

Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Til innholdsfortegnelse

8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150

8.1 Budsjettmessige forhold kapittel 1150

8.1.1 Innledning

Jordbruksoppgjøret dreier seg om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2015. Videre utarbeides det prognoser for forbruket i 2014 på de enkelte ordninger med gjeldende satser og regelverk. På bakgrunn av dette fremmes det nye bevilgningsforslag for Stortinget som innebærer endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2014 som tilpasser bevilgningene til det faktiske behov. I den forbindelse legges det til grunn en omdisponering av tidligere bevilgede, men ikke disponerte beløp (overførte beløp), som engangsbevilgninger i inneværende budsjettår.

8.1.2 Overførte beløp fra 2013 og omdisponering av bevilgninger i 2014

Overførte beløp fra 2013 til 2014

På de overførbare postene er det godkjent overført 59,9 mill. kroner fra 2013 til 2014, jf. tabell 8.1.

Tabell 8.1 Overførte beløp fra 2013 til 2014. Mill. kroner.

Post

Ordning

Budsjett minus forbruk

01

Driftskostnader, utredninger, evalueringer

0,140

70

Markedsregulering m.m.

4,782

74

Direkte tilskudd

19,055

77

Utviklingstiltak

13,432

78

Velferdsordninger

22,527

Sum overførbare bevilgninger

59,936

Prognoser for forbruk i 2014

Forbruksprognoser utarbeides av Statens landbruksforvaltning ut fra gjeldende satser for alle poster og underposter på kap. 1150 og kap. 4150. Det gir grunnlag for å tilpasse bevilgningene til behovet. Forbruksprognosene på de overførbare postene med gjeldende satser i 2014 viser et underforbruk på 90,8 mill. kroner, sammenlignet med vedtatt budsjett for 2013, jf. tabell 8.2.

Tabell 8.2 Prognoser for forbruk i 2014. Mill. kroner.

Post

Ordning

Budsjett minus prognose

01

Utredninger og evalueringer

70

Markedsregulering m.m.

47,785

74

Direkte tilskudd

35,112

77

Utviklingstiltak

-1,058

78

Velferdsordninger

8,919

Sum overførte bevilgninger

90,758

I forhold til de beløp som utbetales, er innsparingen klart innenfor en normal prognoseusikkerhet.

Omdisponeringer i 2014

Summen av udisponerte, overførte midler fra 2013 og prognoserte innsparinger i 2014, utgjør 150,7 mill. kroner, som ligger til grunn for de foreslåtte omdisponeringer av budsjettet for 2014.

I oppgjøret foreslås det en økning i kornprisene med 5 øre/kg fra 1. juli 2014. Samtidig er det lagt til grunn uendrede råvarekostnader til kraftfôrproduksjon. Det forutsetter en økt prisnedskriving til norsk korn på 5 øre/kg. For å unngå markedsforstyrrelser, og bidra til at forutsetningene om råvarekostnad i kraftfôrproduksjonen oppfylles, må den økte prisnedskrivingen av norsk korn gjennomføres fra 1. juli 2014. Det innebærer at bevilgningen på post 73.19 må styrkes med 34,8 mill. kroner i 2014. Dette finansieres gjennom omdisponering av bevilgninger, jf. tabell 8.3.

Det foreslås videre at arbeidet med eStil finansieres med en avsetning på 5 mill. kroner av ledige midler i 2014, på post 01. Det resterende beløp på 110,9 mill. kroner bevilges som en styrking av kapitalen i Landbrukets utviklingsfond, post 50.11.

Tabell 8.3  Omdisponeringer og endringer i 2014. Mill. kroner.

Kapittel 1150

Budsjett 20141

Omdisp. 2014

Justert budsjett 2014

Disp. av overførte midler i 2014

Post

Benevning

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

2,500

4,860

7,360

0,140

50.11

Tilskudd til LUF

1190,653

110,894

1301,547

50

Fondsavsetninger

1190,653

110,894

1301,547

0,000

70.11

Avsetningstiltak

32,400

0,000

32,400

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v.

216,000

-52,567

163,433

4,782

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

42,400

0,000

42,400

70

Markedsregulering, kan overføres

290,800

-52,567

238,233

4,782

71

Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning)

72,000

72,000

73.11

Tilskudd til norsk ull

132,800

132,800

73.13

Pristilskudd melk

609,700

609,700

73.15

Pristilskudd kjøtt

833,050

833,050

73.16

Distriktstilskudd egg

7,200

7,200

73.17

Distriktstilskudd, frukt, bær og veksthus gr.sak.

80,100

80,100

73.18

Frakttilskudd

342,700

342,700

73.19

Tilskudd til prisnedskriving av korn

485,400

34,800

520,200

73.20

Tilskudd til matkorn

48,600

48,600

73

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

2539,550

34,800

2574,350

0,000

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod.

1374,200

-19,255

1354,945

19,055

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

2512,900

-9,000

2503,900

74.16

Beitetilskudd

784,600

3,000

787,600

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3212,200

-8,412

3203,788

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

448,500

-16,500

432,000

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

110,000

-4,000

106,000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8442,400

-54,167

8388,233

19,055

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

90,670

-3,270

87,400

77.12

Tilskudd til frøavl m.m.

13,520

-1,100

12,420

77.13

Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging

82,500

0,000

82,500

77.14

Tilskudd til pelsdyrfôrlag

23,200

0,000

23,200

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

52,900

-8,004

44,896

13,432

77.17

Tilskudd til fruktlager

13,000

0,000

13,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

275,790

-12,374

263,416

13,432

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1174,119

-16,646

1157,473

22,527

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v.

186,400

-14,800

171,600

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

0,000

88,000

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

62,000

0,000

62,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

91,235

0,000

91,235

78

Velferdsordninger, kan overføres

1601,754

-31,446

1570,308

22,527

SUM KAP. 1150

14415,447

0,000

14415,447

59,936

Kapittel 4150:

70

Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg

0,000

85

Markedsordningen for korn

59,520

59,520

SUM KAP. 4150

59,520

0,000

59,520

SUM KAP. 1150 OG KAP. 4150

14355,927

0,000

14355,927

1 Saldert budsjett 2014.

8.1.3 Budsjettmessige endringer fra 2014 til 2015

De budsjettmessige konsekvenser i 2015 av dette jordbruksoppgjøret vil bli fremmet for Stortinget i Landbruks- og matdepartementets Prop. 1 S (2014-2015), jf. forslag til vedtak II. I de etterfølgende tabeller vises de justerte bevilgningsbehov som følge av endringene som foreslås i dette jordbruksoppgjøret. Endringer som skyldes konsekvensjusteringer eller justerte volumprognoser på overslagsbevilgingene er ikke innarbeidet.

Tabell 8.4 Samlet utslag av oppgjøret og foreløpig budsjett 2014. Mill. kroner.

Kapittel 1150

Budsjett 20141

Endring

Budsjett 20152

Post

Benevning

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

2,500

10,000

12,500

50.11

Tilskudd til LUF

1190,653

-50,000

1140,653

50

Fondsavsetninger

1190,653

-50,000

1140,653

70.11

Avsetningstiltak

32,400

-8,000

24,400

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v.

216,000

-26,300

189,700

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

42,400

42,400

70

Markedsregulering, kan overføres

290,800

-34,300

256,500

71

Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning – ny)

72,000

-2,900

69,100

73.11

Tilskudd til norsk ull

132,800

132,800

73.13

Pristilskudd melk

609,700

609,700

73.15

Pristilskudd kjøtt

833,050

833,050

73.16

Distriktstilskudd egg

7,200

0,300

7,500

73.17

Distriktstilskudd, frukt, bær og veksthus gr.sak.

80,100

12,700

92,800

73.18

Frakttilskudd

342,700

342,700

73.19

Tilskudd til prisnedskriving av korn

485,400

49,800

535,200

73.20

Tilskudd til matkorn

48,600

48,600

73

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

2539,550

62,800

2602,350

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod.

1374,200

-40,100

1334,100

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

2512,900

28,110

2541,010

74.16

Beitetilskudd

784,600

4,100

788,700

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3212,200

-135,200

3077,000

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

448,500

-18,500

430,000

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

110,000

-1,800

108,200

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8442,400

-163,390

8279,010

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

90,670

-5,770

84,900

77.12

Tilskudd til frøavl m.m.

13,520

0,200

13,720

77.13

Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging

82,500

-3,000

79,500

77.14

Tilskudd til pelsdyrfôrlag

23,200

-5,400

17,800

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

52,900

-1,740

51,160

77.17

Tilskudd til fruktlager

13,000

-13,000

0,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

275,790

-28,710

247,080

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1174,119

-9,500

1164,619

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v.

186,400

-20,800

165,600

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

88,000

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

62,000

2,000

64,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

91,235

-15,200

76,035

78

Velferdsordninger, kan overføres

1601,754

-43,500

1558,254

SUM KAP. 1150

14415,447

-250,000

14165,447

Kapittel 4150:

85

Markedsordningen for korn

59,520

59,520

SUM KAP. 4150

59,520

0,000

59,520

SUM KAP. 1150 OG KAP. 4150

14355,927

-250,000

14105,927

1 Saldert budsjett 2014.

2 Før ev. flytting av poster og bevilgninger, samt volum- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningene.

Tabell 8.5 Driftskostnader til utredninger og evalueringer. Mill. kroner.

Underpost

Ordning

Budsjett 2014

Endring

Budsjett 2015

01

Driftskostnader til utredninger og evalueringer

2,500

10,000

12,500

Tabell 8.6 Post 50 Fondsavsetninger. Mill. kroner.

Underpost

Ordning

Budsjett 2014

Endring

Budsjett 2015

50.11

Tilskudd til LUF 1

1190,653

-50,000

1140,653

Sum

1190,653

-50,000

1140,653

1 110,9 mill. kroner omdisponeres til LUF i 2014.

Tabell 8.7 Post 70 Markedsregulering. Mill. kroner, kan overføres.

Underpost

Ordning

Budsjett 2014

Endring

Budsjett 2015

Avsetningstiltak hagebruk

3,900

Kollektiv dekning omsetningsavgift hagebruk

23,500

-3,000

Tilskudd til kadaverhåndtering

5,000

-5,000

70.11

Avsetningstiltak

32,400

-8,000

24,400

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevning

216,000

-26,300

189,700

Tilskudd til potetsprit

20,000

Tilskudd til potetstivelse, industri

22,400

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

42,400

0,000

42,400

Sum

290,800

-34,300

256,500

Tabell 8.8 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. Mill. kroner, overslagsbevilgning.

Ordning

Budsjett 2014

Endring

Budsjett 2015

Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon

62,000

Tilskudd til reparasjon av vinterskadd eng

4,000

Tilskudd rognebærmøllskade i epleproduksjon

0,200

-0,200

Tilskudd ved tap av bifolk

0,300

Erstatning ved tap av sau på beite

2,700

-2,700

Tilskudd ved svikt i honningproduksjon

2,800

Sum

Tilskudd til erstatninger m.m.

72,000

-2,900

69,100

Tabell 8.9 Post 73 Pristilskudd. Mill. kroner, overslagsbevilgning.

Underpost

Ordning

Budsjett 2014

Endring

Budsjett 2015

73.11

Tilskudd til norsk ull

132,800

132,800

Grunntilskudd geitemelk

65,500

Distriktstilskudd melk

544,200

73.13

Pristilskudd melk

609,700

0,000

609,700

Grunntilskudd sau, lam, kje

89,000

Kvalitetstilskudd storfekjøtt

164,700

Distriktstilskudd kjøtt

578,950

Distriktstilskudd fjørfekjøtt

0,400

73.15

Pristilskudd kjøtt

833,050

0,000

833,050

73.16

Distriktstilskudd egg

7,200

0,300

7,500

Distriktstilskudd potet Nord-Norge

3,400

Distriktstilskudd frukt, bær

56,700

13,000

Distriktstilskudd veksthusgrønnsaker

20,000

-0,300

73.17

Distriktstilskudd frukt, bær og gr.saker

80,100

12,700

92,800

Frakttilskudd kjøtt

130,000

Frakttilskudd egg

8,200

Frakttilskudd kraftfôr

121,000

Fraktilskudd korn til kraftfôrprod.

83,500

73.18

Frakttilskudd

342,700

0,000

342,700

73.19

Prisnedskriving korn

485,400

49,800

535,200

73.20

Tilskudd til matkorn

48,600

48,600

Sum

2539,550

62,500

2602,350

Tabell 8.10 Post 74 Direkte tilskudd. Mill. kroner, kan overføres.

Underpost

Ordning

Budsjett 2014

Endring

Budsjett 2015

Driftstilskudd melk

1180,200

-42,500

Driftstilskudd kjøttfeproduksjon

194,000

2,400

74.11

Driftstilskudd

1374,200

-40,100

1334,100

Tilskudd til husdyr

2507,500

28,100

Tilskudd bevaringsverdige storferaser

5,400

74.14

Tilskudd til husdyr

2512,900

28,100

2541,000

Tilskudd til dyr på utmarksbeite

373,000

8,000

Tilskudd til beitende dyr

411,600

-3,900

74.16

Beitetilskudd

784,600

4,100

788,700

Kulturlandskapstilskudd

1666,000

-45,300

Arealtilskudd

1542,412

-86,112

Elektroniske fagsystem, IKT

3,788

-3,788

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3212,200

-135,200

3077,000

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

448,500

-18,500

430,000

Omleggingstilskudd økologisk landbruk

13,500

-8,500

Husdyrtilskudd økologisk landbruk

57,000

7,200

Ekstra arealtilskudd økologisk produksjon

39,500

-0,500

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

110,000

-1,800

108,200

Sum

8442,400

-163,400

8279,010

Tabell 8.11 Post 77 Utviklingstiltak. Mill. kroner, kan overføres.

Underpost

Ordning

Budsjett 2014

Endring

Budsjett 2015

Tilskudd til semin

30,700

0,000

Tilskudd til veterinærreiser

45,770

-5,770

Tilskudd til organisasjoner

14,200

0,000

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

90,670

-5,770

84,900

Pris- areal- og lagringstilskudd

10,020

0,000

Tilskudd til lagring av såkorn

3,500

0,200

77.12

Tilskudd til frøavl m.m.

13,520

0,200

13,720

Tilskudd til forsøksringer og rådgivning

67,500

-2,000

Tilskudd til HMS tjenester

15,000

-1,000

77.13

Tilskudd til rådgivning

82,500

-3,000

79,500

Frakttilskudd pelsdyrfôr

17,800

Tilskudd til pelsdyrfôr (refusjon)

5,400

-5,400

77.14

Tilskudd pelsdyrfôr

23,200

-5,400

17,800

Utvikling av plantemateriale m.m.

34,660

Kvalitetstiltak settepotetavl

7,240

0,260

Handlingsplan plantevernmidler

11,000

-2,000

77.15

Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak

52,900

-1,740

51,160

77.17

Tilskudd til fruktlager

13,000

-13,000

0,000

Sum

275,790

-28,710

247,080

Tabell 8.12 Post 78 Velferdsordninger. Mill. kroner, kan overføres.

Underpost

Ordning

Budsjett 2014

Endring

Budsjett 2015

78.11

Tilskudd til avløsning ferie og fritid

1174,119

-9,500

1164,619

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom

186,400

-20,800

165,600

78.14

Tilskudd sykepengeordning jordbruket

88,000

88,000

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

62,000

2,000

64,000

78.16

Tidligpensjonsordningen

91,235

-15,200

76,035

Sum

1601,754

-43,500

1558,254

Tabell 8.13 Kap 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen. Mill. kroner.

Post

Ordning

Budsjett 2014

Endring

Budsjett 2015

70

Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg

0,000

0,000

85

Markedsordningen for korn, overslagsbevilgning

59,520

59,520

Sum

59,520

0,000

59,520

Til dokumentets forside