Prop. 124 L (2013-2014)

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Til innholdsfortegnelse

10 Vurdering av alternative løsninger

10.1 Høringsforslaget

Departementet hadde i høringsnotatet ingen alternative forslag til å oppheve priskontrollen.

10.2 Høringsinstansene

Norges Skogeierforbund mener at opphevelse av priskontrollen er positivt sett i et grunneierrettsperspektiv og ut i fra et ønske om forenkling og avbyråkratisering. De foreslår derfor at priskontroll oppheves for skog. Norges Skogeierforbund peker samtidig på at mange skogeiendommer eies i kombinasjon med jordbruk, og at behovet for priskontroll er et annet for slike arealer enn for skog. Det vises til at skogbruk og jordbruk drives under helt forskjellige markedsmessige vilkår. Dette kan begrunne ulike regler for jord og skog.

Noen av høringsinstanser som har vært opptatt av å beholde priskontrollen mener at det er grunnlag for å endre kontrollen slik at ulempene ved dagens priskontroll reduseres. Statens landbruksforvaltning uttaler om dette:

«For det tilfelle at man kommer til at priskontrollen fortsatt skal gjelde, vurderer vi at det er rom for endringer i retning av en forenklet og mindre ressurskrevende konsesjonsvurdering.
En grundig gjennomgang av konsesjonsloven, og en eventuell speilvending av regelverket, kan bidra til forenklinger på dette området. Man kan også med enklere grep, slik som utarbeidelse av et samlende og kundevennlig rundskriv, medvirke til at priskontrollen blir mindre ressurskrevende.
På grunn av at priskontrollen er en del av konsesjonsvurderingen, kan priskontrollen gi uheldige utslag for en kjøper med konsesjonsrisikoen. For å avhjelpe denne risikoen, kan kjøper oppfordres til å ta forbehold om konsesjon i kjøpekontrakten. Lokal landbruksmyndighet kan videre i enda større grad enn i dag sørge for å gi god veiledning om prisnivå lokalt, om hvilke forhold som generelt har betydning for prisen, og om følgene dersom konsesjon ikke gis.»

Flere av kommunene har også foreslått alternative løsninger til full opphevelse av priskontrollen. Blant annet foreslås det at departementet heller foretar en gjennomgang av prinsippene for verdsettelse, og vurderer tilpasninger og endringen innenfor dagens system. Mange kommuner foreslår å justere nedre beløpsgrense for bebygd eiendom og boverdi. Noen kommuner uttaler at dersom priskontrollen oppheves må det vurderes å innføre andre virkemidler eller stramme inn de eksisterende virkemidlene, som for eksempel boplikt.

Skedsmo kommune foreslår at man i stedet for å oppheve priskontrollen vurderer tilpasninger og endringer som ivaretar de behov samfunnet har for styringsredskaper med tanke på å opprettholde tilstrekkelig landbruksjord i sentrale strøk, og ivaretakelse av kornproduksjon og matberedskap.

10.3 Departementets vurderinger

Departementet mener at det ikke er grunn til å vurdere alternative løsninger til opphevelse av priskontrollen. Departementet mener at priskontrollen gjennom de siste årene er blitt begrenset i slik grad at det kan reises spørsmål om hvilken effekt den har, se kapittel 6.3. I en slik situasjon vil det etter departementets syn være uheldig å velge et alternativ hvor priskontrollen begrenses ytterligere slik at den i praksis kun omfatter noen svært få enkelteiendommer.

Til Norges Skogeierforbunds forslag om å oppheve priskontroll for skog, vil departementet bemerke at eiendomsstrukturen med både jord og skog som del av de fleste landbrukseiendommer, innebærer at priskontrollen vil bli ytterligere komplisert dersom det legges opp til et skille hvor jordbruksareal og bygninger underlegges priskontroll, mens skogen unntas fra slik kontroll.

Til dokumentets forside