Prop. 124 L (2013-2014)

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Til innholdsfortegnelse

13 Overgangsregler og ikrafttredelse

13.1 Høringsforslaget

I høringsnotatet foreslo departementet at opphevelse av priskontrollen skulle innebære at konsesjonssøknader som lå til behandling ved ikrafttredelse av opphevelsen skulle unntas fra priskontroll. Forslaget innebar dessuten at det ikke lenger ville være adgang til å sette frist for omgjøring og salg (herunder tvangssalg) av en eiendom hvis søknaden var avslått på grunn av for høy pris.

13.2 Høringsuttalelsene

Statens landbruksforvaltning har vist til at forslaget bør vurderes nærmere opp mot forutsetningen i konsesjonsloven § 5 første ledd om at eieren har sitt konsesjonsforhold i orden.

Den Norske Advokatforening peker også på at forslaget om overgangsordning kan få uheldige utslag fordi det er uklart hva som i tilfelle skal skje med overdragelsene dersom det er gitt avslag på grunn av for høy pris. Advokatforeningen uttaler i tilknytning til dette:

«En mulighet er jo at alle avslag som er blitt truffet, men som ikke er blitt «gjennomført», kan få en frist for å søke om konsesjon på nytt. Dette medfører imidlertid ikke at en unngår tvister – for eksempel i de tilfeller hvor en i kjøpekontrakten har tatt forbehold om konsesjon, og selger har innrettet seg etter at kjøper har fått avslag.
En nektelse av konsesjon trenger ikke å være bare relatert til prisen. Et avslag på konsesjonssøknaden kan være summen av flere andre elementer i § 9, men hvor prisen er et vesentlig element. Hva skal skje med disse avslagene? Advokatforeningen kan ikke se at lovforslaget vurderer disse forhold.
Det enkleste ville kanskje vært om en ikke gav lovendringen tilbakevirkende kraft, da det åpner for veldig mange problemer.»

13.3 Departementets vurderinger

Departementet har, bl.a. på bakgrunn av uttalelsene fra Statens landbruksforvaltning og Den Norske Advokatforening, kommet til at overgangsreglene bør utformes på en annen måte enn i høringsnotatet.

For konsesjonssaker som er under behandling når lovendringen trer i kraft, mener departementet at det bør være uproblematisk å følge høringsforslaget. Priskontroll bør i slike tilfeller utelates fra konsesjonsvurderingen slik at konsesjonsspørsmålet avgjøres på bakgrunn av lovens øvrige regler.

I saker hvor det er gitt avslag fordi prisen er for høy, bør imidlertid gjeldende regler fortsatt gjelde slik at det kan settes frist for omgjøring og salg (herunder tvangssalg). Departementet slutter seg på dette punktet til Advokatforeningens syn om at dette vil være den rettsteknisk enkleste og minst problematiske løsningen. Et konsesjonsavslag kan basere seg på flere forhold enn for høy pris. Det gjør det vanskelig å knytte virkningen av avslaget til spørsmålet om avslaget er gitt på grunn av høy pris eller ikke.

Til dokumentets forside