Prop. 124 L (2013-2014)

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Til innholdsfortegnelse

14 Økonomiske og administrative konsekvenser

Opphevelse av priskontroll er en forenkling av lovverket. Det vil lette gjennomføringen av eiendomsoverdragelser i landbruket, og det vil redusere konsesjonsmyndighetenes arbeidsomfang ved behandling av konsesjonssaker. Dette vil frigi ressurser i kommuner og fylker. Det dreier seg imidlertid ikke om et stort antall saker. Reduksjonen i ressursbruken vil imidlertid variere fra kommeune til kommune og mellom fylkene.

Opphevelse av priskontrollen vil føre til raskere saksbehandling ved tvangssalg, og frigjøre offentlige ressurser.

Opphevelse av priskontroll reiser ingen likestillingsspørsmål.

Til dokumentets forside