Prop. 124 L (2013-2014)

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Til innholdsfortegnelse

12 Nødvendige lov- og forskriftsendringer

12.1 Høringsforslaget

I høringsnotatet foreslo departementet at konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1 blir opphevet. Som en følge av forslaget foreslo departementet også at tvangsfullbyrdelsesloven § 11-44 tredje ledd oppheves.

12.2 Høringsuttalelsene

Den Norske Advokatforening har i sin uttalelse gitt uttrykk for at også andre regler i konsesjonsloven må endres dersom priskontrollen oppheves. Advokatforeningen uttaler i tilknytning til dette:

«Skal § 9 (1) nr. 1 oppheves, må også § 9 (4), som viser til (1) pkt. 1 endres. Videre bør § 12 vurderes endret, hvor det er presisert at eiendommens verdi skal oppgis, og takst med mer skal innsendes. Det er vel ikke nødvendig med slike opplysninger dersom prisen ikke skal vektlegges. Konsesjonslovens § 9 gir ikke uttømmende regler for hvilke hensyn en kan legge vekt på i forhold til om konsesjon kan gis. Advokatforeningen oppfatter det slik at det er formålet med konsesjonsloven, jfr. § 1 som danner rammene for vurderingen, mens § 9 bare angir hvilke hensyn som særlig skal vektlegges ved spørsmål om konsesjon for landbrukseiendommer. I høringsnotatet side 2, står det følgende: «Forslaget innebærer at det ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål ikke lenger skal legges vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det vil etter lovendringen ikke lenger være lovlig adgang til å trekke den avtalte prisen inn i vurderingen av om det skal gis konsesjon for erverv av en landbrukseiendom.
Den lovendringen som her foreslås, gir imidlertid ikke den effekten en her ønsker. En opphevelse av § 9 (1) nr. 1 medfører ikke automatisk at det blir ulovlig å trekke inn den avtalte prisen i vurderingen av om konsesjon skal gis. Dersom det er ønskelig, bør en få inn en egen bestemmelse som forbyr at det kan legges vekt på pris ved vurdering av om konsesjon skal gis. For øvrig må forskrift til konsesjonsloven, FOR-2003-12-08-1480, endres.»

Også Statskog SF har tatt opp spørsmålet om opphevelse av § 9 første ledd nr. 1 er tilstrekkelig. Statskog SF uttaler:

«Departementet uttaler i høringsbrevet at det etter opphevelsen av denne bestemmelsen ikke lenger skal være lovlig adgang til å trekke den avtalte prisen inn i vurderingen av om det skal gis konsesjon for erverv av en landbrukseiendom.
Statskog SF er av den oppfatning at dette bør komme klarere til uttrykk i lovteksten. Bestemmelsen i § 9 legger opp til at det ved avgjørelsen om det skal gis konsesjon skal foretas en helhetsvurdering. De momenter som i dagens ordlyd er listet opp i nr. 1-5 oppfattes ikke å være uttømmende, jf. ordlyden «særlig vekt». Uttrykket tyder på at det kan trekkes inn andre hensyn enn de som er direkte nevnt i bestemmelsen. Også forarbeidene til bestemmelsen, særlig Ot. prp nr. 79 (2002–2003) side 83 trekker i samme retning.
En opphevelse av bestemmelsen i § 9 nr 1 vil etter Statskog SFs syn lett kunne oppfattes slik at det fortsatt vil være anledning til å legge vekt på prisen ved helhetsvurderingen etter § 9, men på en slik måte at dette momentet ikke lenger kan tillegges «særlig vekt», jf. ordlyden i § 9.
For å klargjøre bestemmelsen mener Statskog at det etter en opphevelse av § 9 nr. 1 eventuelt bør fremgå uttrykkelig at det ikke lenger skal være lovlig adgang til å legge vekt på prisen i den helhetsvurderingen som bestemmelsen gir anvisning på.»

12.3 Departementets vurderinger

Departementet slutter seg til at det må gjøres en følgeendring i konsesjonsloven § 9 fjerde ledd dersom priskontrollen oppheves, og foreslår en slik endring.

Den Norske Advokatforening og Statskog SF mener at det bør framgå uttrykkelig av loven at det ikke lenger skal være adgang til å legge vekt på den avtalte prisen. For at det ikke skal være noen tvil på dette punktet, har departementet valgt å ta inn et nytt andre punktum i konsesjonsloven § 9 første ledd. Det vil da ikke være adgang til å trekke prisen inn i konsesjonsvurderingen på noen måte, for eksempel ut fra betraktninger om hva som er formålet med konsesjonsloven, jf. lovens § 1. Dette vil gjelde både for landbrukseiendommer og andre eiendommer.

Departementet er ikke enig med Advokatforeningen at det er nødvendig å endre konsesjonsloven § 12 som følge av at regelen om priskontroll i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1 oppheves. Bestemmelsen i § 12 innebærer at kopi av hjemmelsdokument (skjøte), kontrakt og takst skal vedlegges søknad hvis slike dokumenter foreligger. Det følger videre av bestemmelsen at det må gjøres rede for forhold som kan ha betydning for spørsmålet om konsesjon. Departementet vil peke på at en takst kan gi informasjon som er relevant for konsesjonsvurderingen, for eksempel opplysninger om hvilke bygninger som står på eiendommen, bygningens beskaffenhet, arealtilstand mv. Dette er relevante opplysninger selv om prisen ikke lenger skal vektlegges ved konsesjonsvurderingen. Kravet om fremleggelse av takst gjelder bare dersom det foreligger takst, det er ikke lovfestet noe krav om å innhente takst. Regelen, slik den er utformet, kan ikke antas å føre til særlig bry for partene i konsesjonssaken.

Nødvendige endringer i forskrift til konsesjonsloven vil bli gjennomført når loven er vedtatt endret.

Til dokumentets forside