Prop. 124 L (2013-2014)

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Til innholdsfortegnelse

9 Priskontroll og ressursbruk

9.1 Høringsforslaget

I høringsnotatet viste departementet til at kommunenes gjennomføring av priskontrollen er ressurskrevende.

9.2 Høringsuttalelsene

Noen høringsinstanser kommenterer hvilke følger en eventuell opphevelse vil kunne få i forenklings- og avbyråkratiseringssammenheng. Det er ulike meninger blant høringsinstansene om hvor omfattende ressursbruken ved håndhevelse av priskontrollen er. Lyngdal kommune mener opphevelse av priskontrollen vil forenkle regelverket. Kommunen viser til at dette vil frigi ressurser i kommune og fylke. Også Statens landbruksforvaltning gir uttrykk for at priskontrollen kan forsinke en konsesjonsbehandling, og at opphevelse av priskontrollen vil medføre forenklet saksbehandling. Statens landbruksforvaltning uttaler videre:

«Vi er derfor enig i at opphevelse av priskontrollen totalt sett vil være ressursbesparende.»

Statens landbruksforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir på sin side uttrykk for at priskontrollen kan være ressurskrevende både for forvaltningen og private parter. Statens landbruksforvaltning viser også til at praktiseringen av priskontroll kan by på vanskeligheter. Også Fylkesmannen i Aust-Agder viser til at regelverket om priskontroll er komplisert og vanskelig å forholde seg til for partene i saken. Fylkesmannen bemerker:

«Dette gir seg også utslag i ulik praktisering av bestemmelsen. Videre er vi enig i at prisregulering kan fremstå som urimelig siden det store flertallet av overdragelser er unntatt priskontroll.»

Noen høringsinstanser gjør oppmerksom på at ulempene knyttet til praktisering av priskontrollen i stor grad kan repareres ved andre tiltak enn ved opphevelse av priskontrollen. Statens landbruksforvaltning ogFylkesmannen i Oslo og Akershus gir uttalelser i slik retning. Fylkesmannen uttaler:

«Vi mener imidlertid at utfordringer knyttet til priskontrollen i stor grad kan fjernes ved å legge til grunn en mer nyansert vektlegging av de hensyn som etter dagens lovbestemmelser skal tillegges særlig vekt ved en konsesjonsvurdering.»

De kommunene som har uttalt seg om det har ulike syn på hvor ressurskrevende priskontrollen er. Uttalelsene viser at det også er store forskjeller på hvor mange konsesjonssaker kommunene behandler hvor det er aktuelt å vurdere pris. Fredrikstad kommune uttaler at:

«Prisvurderingen av en landbrukseiendom tilsier en krevende verdiberegning ved konsesjonsbehandlingen og til sist en viss grad av skjønn. Vurderingen vil være inngripende overfor partene og overfor privat eiendomsrett, og det må legges ned mye arbeid for å gjøre den mest mulig objektiv. En oppheving av priskontrollen ville frigi noe arbeid i kommunen.»

Meldal kommune uttaler også at prisvurderingen er krevende og uttaler:

«Det å saksbehandle saker der priskontroll er en del av saken er i mange tilfeller vanskelig og vil ofte måtte basere seg på skjønnsvurderinger. Eksakte prisvurderinger kan både være umulige å få til og ofte også være ressurskrevende. Vurdering av jord og skog og standard bygningsmasse går som regel greit å forholde seg til, men i mange saker er det andre ressurser og rettigheter som også kommer inn i bildet og vanskeliggjør vurderingene.»

Farsund kommune uttaler på den andre siden at kommunen ikke har fått tilbakemelding fra søkerne om at priskontrollen har vært vanskelig å forholde seg til i slike saker. Det er vist til at kommunen legger vekt på å ha en åpen og god dialog med søker i forkant og avklarer spørsmål og uklarheter på denne måten.

Flere kommuner påpeker også at siden det er få saker som omfattes av priskontrollen vil forslaget om å oppheve priskontrollen ikke i føre til særlig frigjøring av ressurser for kommunene.

Fylkesmannen i Rogaland viser til departementets beregning av 600 saker med priskontroll, og mener at omfanget er så lite at det ikke kan oppnås store besparelser ved en opphevelse.

9.3 Departementets vurderinger

Departementet vil peke på at gjennomføring av priskontroll krever offentlig ressursbruk, og kan forsinke gjennomføringen av en overdragelse. Med dagens regler gjelder priskontrollen forholdsvis få eiendommer. I den enkelte sak må imidlertid ressursbruken antas å kunne bli stor. Departementet viser i den forbindelse til uttalelsene fra Fredrikstad kommune og Meldal kommune som er referert over. Også den forsinkelsen priskontroll kan medføre av overdragelsen kan være en byrde for partene. For de eiendommene der det er aktuelt å vurdere prisen, mener departementet dette er unødvendig bruk av offentlige og private ressurser.

Departementet er også som fylkesmennene i Aust-Agder og i Oslo og Akershus, oppmerksom på at reglene for priskontroll er kompliserte, og at de kan medføre ulik praksis i kommunene, til frustrasjon for selgere og kjøpere. Dette kan i noen tilfeller framstå som urimelig for selger og kjøper av eiendom det er priskontroll på.

Departementet mener at dette er klare ulemper med priskontrollen som tilsier at priskontrollen oppheves.

Til dokumentets forside