Prop. 124 L (2013-2014)

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside