Prop. 124 L (2013-2014)

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Til innholdsfortegnelse

15 Spesialmerknader til lovendringsforslagene

Til konsesjonsloven

Lovens tittel endres til «Lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven)». Dette er bare en teknisk endring for å plassere «mv.» på riktig sted i lovens tittel.

Opphevelse av priskontroll gjennomføres ved at konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1 oppheves. Øvrige numre omnummereres. Som en konsekvens av dette endres henvisningen i § 9 fjerde ledd første punktum slik at det der henvises til første ledd nr. 3. I fjerde ledd annet punktum erstattes henvisningen til nr. 2, 3 og 5 med en henvisning til nr. 1, 2 og 4. I tillegg er det tatt inn et nytt annet punktum i § 9 første ledd hvor det uttrykkelig framgår at det ikke skal legges vekt på den avtalte pris.

Til tvangsfullbyrdelsesloven

§§ 11-13 andre ledd og 11-44 tredje ledd bestemmer at ved tvangsrealisasjon av realregistrerte formuesgoder der omsetningen er underlagt konsesjon, skal konsesjonsmyndigheten etter henvendelse fra namsmyndigheten fastsette høyeste pris som vil bli godkjent. Ved å føye til «med priskontroll» i bestemmelsene presiseres det at dette ikke skal gjelde ved konsesjonsordninger uten priskontroll, jf. punkt 11.3 om bakgrunnen for at bestemmelsene endres og ikke oppheves.

Til ikrafttredelses- og overgangsbestemmelsene

I henhold til nr. 1 skal loven tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Etter nr. 2 får endringene virkning for saker der konsesjonsspørsmålet ikke er endelig avgjort når endringene trer i kraft. For saker som er under behandling når endringene trer i kraft, skal de nye reglene legges til grunn for behandlingen. Dette innebærer at konsesjonsmyndigheten ikke skal ta hensyn til prisen ved vurdering av konsesjon.

For konsesjonssaker der konsesjonsspørsmålet er endelig avgjort når loven trer i kraft, får lovendringene ikke virkning. Saker som allerede er avslått på grunn av for høy pris skal derfor kunne følges opp med krav om omgjøring eller videresalg i henhold til konsesjonslovens alminnelige regler.

Til dokumentets forside