Prop. 124 L (2013-2014)

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

I

I lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. gjøres følgende endringer:

Lovens tittel skal lyde:

Lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven)

§ 9 første ledd skal lyde:

Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:

  • 1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,

  • 2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,

  • 3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,

  • 4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Det skal ikke legges vekt på den avtalte pris.

§ 9 fjerde ledd skal lyde:

Første ledd nr. 3 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd nr. 1, 2 og 4 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment.

II

I lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse gjøres følgende endringer:

§ 11-13 andre ledd første punktum skal lyde:

Er omsetningen av formuesgodet underlagt konsesjon med priskontroll, skal namsmyndigheten bringe på det rene den høyeste pris som vil bli akseptert før formuesgodet blir lagt ut for salg.

§ 11-44 tredje ledd første punktum skal lyde:

Er omsetningen av formuesgodet underlagt konsesjon med priskontroll, skal namsmyndigheten før auksjonen holdes, bringe på det rene den høyeste pris som vil bli akseptert.

III

  1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

  2. Loven gjelder for tilfeller der konsesjonsspørsmålet ikke er endelig avgjort når loven trer i kraft.

Til dokumentets forside