Prop. 124 L (2013-2014)

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Til innholdsfortegnelse

11 Priskontroll ved tvangssalg

11.1 Høringsforslaget

I høringsnotatet påpekes det at ordningen med at konsesjonsmyndigheten avgir uttalelse om høyeste pris, vil falle bort som en konsekvens av opphevelse av priskontrollen på landbrukseiendommer, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-44 tredje ledd.

11.2 Høringsuttalelsene

Statens landbruksforvaltning gir i sin uttalelse uttrykk for at priskontroll i seg selv kan være et forsinkende moment i saker om tvangssalg. Statens landbruksforvaltning viser videre til at følgeendringen ved opphevelse av priskontroll må gjøres både i forhold til tvangsfullbyrdelsesloven §§ 11-13 andre ledd (medhjelpersalg) og 11-44 tredje ledd (auksjonssalg).

Fylkesmannen i Oslo og Akershus uttaler:

«Det kan vurderes å fjerne klagerett på konsesjonsmyndighetenes vedtak om høyeste pris ved tvangssalg. Namsretten er uansett ikke bundet av prisen og kan selge til høystbydende. Ved en mer nyansert konsesjonsvurdering der prisen likestilles med de øvrige hensyn, vil også disse kjøperne kunne få konsesjon for ervervet.»

Noen kommuner har kommentert priskontrollen når det gjelder tvangssalg. Blant annet uttaler Nord-Aurdal kommune:

«Ved tvangssalg av landbrukseiendom vil det være en fordel at priskontrollen faller bort. Det er en vanskelig oppgave for kommunen å fastsette høyeste lovlige pris på en landbrukseiendom før en tvangsauksjon, og det er en fordel for partene (herunder namsmyndighetene) å ikke måtte forholde seg til en slik administrativt bestemt prisgrense. Den lovlige prisen blir bestemt ut fra et tradisjonelt driftsopplegg, mens en potensiell kjøper kan ha en helt annen innfallsvinkel når det gjelder bruken av eiendommen.»

11.3 Departementets vurderinger

Oppheves priskontrollen, er det ikke lenger aktuelt for namsmyndigheten i forbindelse med tvangsrealisasjon av eiendom underlagt konsesjon å bringe på det rene den høyeste pris som vil bli akseptert av konsesjonsmyndigheten. Det vil heller ikke være aktuelt å opprettholde en plikt for konsesjonsmyndighetene til å gi uttalelse om høyeste lovlige pris. Dette innebærer at reglene i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 11-13 annet ledd (medhjelpersalg) og 11-44 tredje ledd (auksjonssalg) må oppheves eller endres slik at de ikke kommer til anvendelse.

Statens landbruksforvaltning påpeker at uttalelse om høyeste pris vil være et forsinkende moment i saker om tvangssalg. Departementet er enig i det. Reglene fører til at saker om tvangssalg settes på vent for at kommunen skal avgi uttalelse om høyeste konsesjonspris. Gjennomføringen av tvangssaken kan bli ytterligere forsinket ved en eventuell klagebehandling. Opphevelse av priskontroll med derpå følgende endring av reglene i tvangsfullbyrdelsesloven fører derfor til raskere saksbehandling ved tvangssalg, og frigjør offentlige ressurser.

Forslaget om å oppheve priskontrollen gjør det ikke nødvendig å ta stilling til forslaget fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å fjerne klageadgangen.

Med tanke på at reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11 dekker tvangsrealisasjon av alle realregistrerte formuesgoder, ikke bare fast eiendom, og at loven bør ha egnede bestemmelser for eventuelle tilfeller der omsetningen er underlagt konsesjon med priskontroll, har departementet kommet til at en i stedet for å oppheve de to bestemmelsene bør justere ordlyden slik at de ikke kommer til anvendelse ved tvangsrealisasjon av realregistrerte formuesgoder der omsetningen er underlagt konsesjon uten priskontroll.

Til dokumentets forside