Prop. 73 L (2013–2014)

Endringer i ferieloven mv.

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske og administrative konsekvenser

10.1 Ferieloven

Forslaget om at arbeidstaker, uavhengig av antall dager vedkommende blir arbeidsufør i løpet av ferien, skal kunne kreve at et tilsvarende antall dager gis som ny ferie senere i ferieåret, vil medføre økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver. Forslaget innebærer at arbeidsgiver må betale sykepenger allerede fra første dag dersom arbeidstaker blir syk i ferien. Etter dagens regler må arbeidsgiver først dekke sykepenger når arbeidstaker er syk i mer enn seks dager i ferieperioden. Det er imidlertid vanskelig å anslå hva dette vil beløpe seg til.

Forslaget vil også kunne medføre at arbeidsgiver får økte kostnader til vikarbruk. Videre kan det medføre økt administrasjon for arbeidsgiverne fordi det må planlegges og legges til rette for ny ferieavvikling.

Det kan ikke utelukkes at forslaget vil kunne medføre noe mer pågang hos legene for å få utstedt en legeerklæring som er en forutsetning for å få utsatt ferien. Det er imidlertid vanskelig å angi omfanget av dette fordi arbeidstaker etter gjeldende regler ikke har hatt noen oppfordring til å oppsøke lege for legeerklæring i forbindelse med kortvarig sykdom som oppstår i løpet av ferien.

Også forslaget om å fjerne retten til å få ikke-avviklet ferie økonomisk kompensert antas å kunne få enkelte administrative konsekvenser for arbeidsgiverne. Etter gjeldende rett har arbeidstaker hatt mulighet til å velge utbetaling av feriepenger istedenfor avvikling eller overføring av ferien ved sykdom og foreldrepermisjon. Når ferien i disse tilfellene isteden skal overføres og avvikles på et senere tidspunkt, antas det at arbeidsgiver vil måtte sørge for at slik avvikling er mulig i flere tilfeller enn tidligere.

10.2 Aksje- og allmennaksjeloven mv.

Forslaget om avtalebaserte konsernordninger vil gi administrative og økonomiske besparelser for virksomheter hvor partene ønsker en konsernordning, ettersom de ikke lenger behøver å fremme søknad om det til Bedriftsdemokratinemnda. Forslaget vil også innebære en reduksjon av antallet saker for Bedriftsdemokratinemnda.

10.3 Arbeidsmiljøloven

Forslaget om å oppheve bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 7-1 tredje ledd første punktum vil frita virksomhetene fra både økonomiske og administrative kostnader knyttet til rapporteringen.

Til dokumentets forside