Prop. 73 L (2013–2014)

Endringer i ferieloven mv.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og sosialdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i ferieloven mv.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i ferieloven mv. i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside