Prop. 73 L (2013–2014)

Endringer i ferieloven mv.

Til innholdsfortegnelse

7 Oppdatering i ferieloven som følge av oppheving av regler om sivil plikttjeneste

Arbeidstaker som har arbeidet minst tre måneder hos en arbeidsgiver, opptjener feriepenger hos denne under ulønnet fravær på grunn av sivil plikttjeneste i opptil tre måneder til sammen hvert opptjeningsår. Dette følger av ferieloven § 10 nr. 5 første ledd bokstav b, og lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritak for militærtjeneste av overbevisningsgrunner.

Videre følger det av ferieloven § 9 nr. 3 tredje ledd at på de vilkår som følger av ferieloven §§ 6 og 7 kan arbeidsgiver legge feriefritid for ett år til tid hvor arbeidstaker utfører sivil plikttjeneste etter lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner.

Reglene om sivil plikttjeneste i lov om fritak for militærtjeneste av overbevisningsgrunner ble opphevet i 2012. De nevnte henvisningene i ferieloven har dermed ikke lenger noen funksjon. Ferieloven oppdateres derfor i tråd med dette, slik at henvisningen til sivil plikttjeneste i ferieloven § 9 nr. 3 tredje ledd fjernes og at ferieloven § 10 nr. 5 første ledd bokstav b oppheves.

Til dokumentets forside