Prop. 73 L (2013–2014)

Endringer i ferieloven mv.

Til innholdsfortegnelse

9 Oppheving av rapporteringsplikt etter arbeidsmiljøloven

Et av arbeidsmiljølovens formål er å gi grunnlag for at arbeidsgiver, sammen med arbeidstakerne i virksomheten, selv skal kunne ivareta og utvikle arbeidsmiljøet på egen arbeidsplass. Til hjelp i dette arbeidet er det blant annet etablert ordninger med verneombud og arbeidsmiljøutvalg, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 6 og 7.

Etter arbeidsmiljøloven § 7-1 tredje ledd første punktum har arbeidsgiver plikt til å sende melding til det lokale arbeidstilsyn når arbeidsmiljøutvalg er opprettet. Departementet har fått innspill, blant annet fra Arbeidstilsynet, om at denne rapporteringen er overflødig. For det første opplyser Arbeidstilsynet at det er få virksomheter som faktisk sender inn slik melding. For det andre opplyser de at meldinger som mottas ikke blir brukt. Ifølge Arbeidstilsynet får de opplysningene som de trenger gjennom sin ordinære tilsynsvirksomhet, og de mener derfor at rapporteringsplikten i § 7-1 tredje ledd første punktum kan oppheves.

Departementet viser til at Arbeidstilsynet har opplyst at de ikke har praktisk bruk for melding om at arbeidsmiljøutvalg er opprettet. Etter departementets syn må rapporteringsplikter som ikke tjener en klar hensikt unngås. Departementet foreslår derfor å oppheve bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 7-1 tredje ledd første punktum.

Til dokumentets forside